อังคารที่ 25 ธันวาคม 2012

คริสต์มาส: การเฉลิมฉลองของพระคริสต์ภายในคุณ!
Christmas: A Celebration Of Christ In You!

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

โคโลสี 2:9 บอกเราว่าในพระเยซูคริสต์คือที่อยู่ของความเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ นั่นรวมถึงพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย นี่คือเหตุผลที่เมื่อคุณออกพระนามพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและผู้ที่ทำงานของพระเจ้า จะปฏิบัติการ พระองค์ตอบสนองต่อนามนั้น โคโลสี 1:19 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์”
พระเยซูไม่เคยต้องได้รับสติปัญญา ความรู้ หรือฤทธิ์เดชจากที่อื่นนอกเหนือจากภายในพระองค์ “…คลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์” (โคโลสี 2:3) พระองค์ไม่เคยต้องการพระเจ้ามากขึ้น เพราะว่าความเป็นพระเจ้าทั้งสิ้นอยู่ภายในพระองค์ นี่คือคุณภาพของบุคคลของพระเยซู พระองค์ “เต็มล้น” ด้วยพระเจ้า! ไม่น่าแปลกที่พระองค์ประกาศพระองค์เองว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” (ยอห์น 5:26) พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น
ในลักษณะเดียวกัน ถ้าคุณได้ต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตของคุณ คุณก็มีทุกสิ่ง! พระคริสต์ภายในคุณคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ! คุณไม่จำเป็นต้องแสวงหาสติปัญญา ความรู้ หรือฤทธิ์เดชจากภายนอกอีกต่อไป จงมองดูภายใน! พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณสมบูรณ์แล้วในพระคริสต์ (โคโลสี 2:10) นั่นหมายความว่าคุณถูกทำให้สมบูรณ์แล้วในพระองค์ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นพระเจ้าทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดที่ขาดหรือหายไปในชีวิตของคุณในวันนี้ เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่ได้รับในพระเยซูคริสต์
นี่คือความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส คือการเฉลิมฉลองชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณ คริสต์มาสมีความหมายมากกว่าการเกิดมาของทารกพระเยซูในรางหญ้า เป็นการเฉลิมฉลองของพระคริสต์และทุกสิ่งที่เราเป็นและมีในพระองค์ พระวจนะคำประกาศว่าดั่งที่พระองค์ (พระเยซู) ทรงเป็น เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) ในพระคริสต์ เรามีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีสำหรับชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3) ให้ความคิดนี้อยู่ภายในคุณในขณะที่คุณเฉลิมฉลองวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
พระคริสต์ผู้ทรงมีความรู้ สติปัญญา และฤทธิ์เดชทั้งสิ้น ทรงพระชนม์และได้รับการยกย่องในข้าพเจ้า ทำงานและสัมผัสแตะต้องชีวิตมากมายผ่านข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าสำแดงสติปัญญา ความสามารถ และฤทธิ์เดชของพระองค์ และข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยกำลังของพระองค์ในวันนี้! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 10:38; โคโลสี 1:27


Comments are closed