พุธ ที่ 24 ธันวาคม 2014

คริสต์มาสเป็นเรื่องของพระเยซูทั้งสิ้น
Christmas Is All About Jesus

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    คริสต์มาสเป็นเรื่องของพระเยซู: พระองค์เป็นผู้ใด และพระองค์มาเพื่อทำอะไร คริสต์มาสคือช่วงเวลาที่จะใคร่ครวญถึงชีวิตที่พิเศษซึ่งพระเยซูทรงมาประทานให้เรา ดังนั้นความเข้าใจในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นแสดงให้เราเห็นแผนการของพระเจ้า พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี คุณรู้หรือไม่ว่าการที่พระคริสต์มาเกิดเป็นมนุษย์หมายความว่าอย่างไร? ใคร่ครวญถึงสิ่งนี้สักครู่ ถ้าเป็นความจริงที่พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ นั่นทำให้คุณเป็นอะไร?

คริสตจักรยังไม่ได้ยึดเอาความจริงในข้อนี้เท่าที่ควร พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณจริงๆ พระองค์อยู่ในห้องหัวใจของคุณ วิญญาณของคุณ ความรู้นี้ควรทำให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุกนาที และในทุกวินาทีของวัน คุณเป็นแชมเปี้ยนในชีวิต ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้คุณพ่ายแพ้ได้เพราะว่าพระคริสต์ทรงอยู่ภายในคุณ นี่คือความหมายของวันคริสต์มาส คือพระคริสต์ภายในคุณ!

พระเยซูคริสต์ พระวาทะ ได้มาเป็นมนุษย์ พระวาทะบังเกิดเพื่อสถิตภายในคุณ พระองค์อยู่ภายในคุณตลอดไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าพระคริสต์ไม่ได้อยู่ภายในคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าใจวันคริสต์มาส คุณจะได้ยินเพียงเรื่องราว แต่คุณจะต้องเชื่อในเรื่องนั้นด้วย คริสต์มาสหมายความว่าพระคริสต์ได้มาเพื่อคุณ เพื่อสถิตภายในคุณ และดำเนินชีวิตภายในคุณ ดังนั้นให้ต้อนรับพระองค์ในวันนี้ และพระประสงค์ของพระองค์จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

เมื่อคุณต้อนรับพระองค์ พระองค์จะเข้ามาอยู่ภายในคุณ และนั่นหมายความว่าพระสิริได้มา พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์คุณได้รับสง่าราศี เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ พระองค์ได้มาสถิตอยู่ในใจของคุณ และพระองค์ทรงทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

และเมื่อคุณรู้ถึงสิ่งนี้แล้ว ให้ทั้งโลกนี้รู้ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ประกาศความยินดีแห่งวันคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่นี้และความหมายที่อัศจรรย์นี้ออกไป โดยบอกบางคนเกี่ยวกับพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันคริสต์มาส เป็นเวลาที่จะเฉลิมฉลองชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นความชอบธรรม สันติสุข และความยินดีของข้าพระองค์ และโดยพระองค์ผู้ทรงปกป้องข้าพระองค์จากมารร้ายและโรคร้ายในชีวิต ถูกโอบล้อมไว้โดยพระสิริของพระองค์ เมื่อพระวาทะได้รับการเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้ว่า คนมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดจะได้ยินและเปิดหัวใจของเขาออกเพื่อรับเอาข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 18:11; ยอห์น 8:12


Comments are closed