อาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2016

คริสต์มาสคือพระคริสต์มีชีวิตในคุณ

Christmas Is Christ Alive In You

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

    สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวันคริสต์มาสคือวัตถุประสงค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิด เหตุผลที่พระองค์มา พระองค์มาเพื่อที่คุณจะได้ชีวิต เป็นชีวิตของพระเจ้า อย่างครบบริบูรณ์ พระเยซูไม่ได้มาเพื่อสถาปนาศาสนาใหม่ และพระองค์ก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะแสดงให้เราเห็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ดี พระองค์มาเพื่อทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้า ยอห์น 1:12 กล่าวว่า “แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า”

ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับเราคือการที่เราจะมีชีวิตแบบพระองค์ และแผนการของพระองค์ ตามที่พระคำได้บอกไว้ คือการที่พระเยซูจะประทานชีวิตนี้แก่เรา 1 ยอห์น 5:11-12 กล่าวว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”

อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงบางสิ่งที่มีพลังและสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์ภายในเรา ในโคโลสี 1:26-27 เขาได้เขียนไว้ว่า “คือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคน ซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี”

คุณเคยพยายามที่จะจินตนาการถึงการที่พระคริสต์อยู่ในมนุษย์ว่ามีความหมายอย่างไร? ถ้าพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงรักษาคนตาบอด หูหนวก คนง่อย และทำให้คนตายเป็นขึ้นมา อยู่ภายในคุณจริงๆ นั่นจะทำให้คุณเป็นอะไร? นี่หมายความว่าคุณไม่สามารถถูกทำลายได้ เป็นซุปเปอร์แมน และเป็นความสำเร็จที่พิเศษ เป็นชัยชนะตลอดไป! นี่คือสิ่งที่ทำให้วันคริสต์มาสเป็นวันพิเศษ คือการที่พระคริสต์ทรงอยู่ภายในคุณ พระองค์มาเพื่อคุณ เพื่อสถิตภายในคุณ และมีชีวิตผ่านตัวคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ได้ส่งลงมาเพื่อประทานชีวิตนิรันดร์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ในวิญญาณของข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้ต้อนรับพระคริสต์ พระคริสต์ภายในข้าพระองค์คือศักดิ์ศรีในชีวิตของข้าพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยและสำแดงออกผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสำแดงความงดงามและความชอบธรรมของพระคริสต์ นำการรักษา กลับคืนดีและความรอดมาสู่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:5-6; 1 โครินธ์ 6:17; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed