อาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

คริสตจักร: เข้มแข็ง ใหญ่ขึ้น และเกิดผลมากขึ้น!
The Church: Stronger, Bigger, And More Effective!

“ผู้ใดล้มทับศิลานี้ ผู้นั้นจะต้องแตกหักไป แต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใด ผู้นั้นจะแหลกละเอียดไป” (มัทธิว 21:44)

    คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐานและเสาหลักของความจริง (1 ทิโมธี 3:15) อย่างไรก็ตาม มีคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อคริสตจักร บางคนปฏิญาณว่าเมื่อพวกเขาจัดการพวกคริสเตียนแล้ว จะไม่มีคนจำได้ว่าเคยมีคริสตจักรอยู่ ในสดุดี 2:4 พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่า “พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ ทรงพระสรวล พระเจ้าทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้น” คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ลำพังในความเข้าใจผิดของพวกเขา หลายคนเคยขู่เช่นนั้นมาก่อน แต่พระคำของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้กระทำอยู่นานกว่าชีวิตของพวกเขา และจะยังคงตั้งมั่นอยู่เกินกว่าใครก็ตามที่ยังยืนอยู่ในทางของเขา

เราอยู่ในสหภาพที่มีขนาดใหญ่และยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกนี้เคยเห็นมา เรามีทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เหลวไหลหรืออ่อนแอและกำลังดับไป คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้น และเกิดผลมากขึ้นในวันนี้ มากยิ่งกว่าเวลาใดๆ ในประวัติศาสตร์ นี่คือความจริง เรากำลังเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้มากกว่าครั้งไหนก็ตามในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร ฮักกัย 2:9 กล่าวว่า “สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น…” นั่นคือพระคำของพระองค์ ดังนั้นมันจึงต้องเป็นไปตามนั้น และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกในเวลานี้

คริสตจักรเข็มแข็งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา และเราให้ความดีความชอบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่มีอิทธิพล พลัง และกิจการที่เห็นได้ในพระกายของพระคริสต์ในวันนี้มากกว่าที่เคยเป็นมา คนเหล่านั้นที่ยังพยายามทำร้ายคริสตจักร กล่าวว่าคริสตจักรในวันนี้ปราศจากฤทธิ์เดชและกำลังถดถอย ซึ่งไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง พวกเขาไม่ได้เห็นอย่างถูกต้อง

พระเยซูอธิษฐานขอให้พระบิดาส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มา เมื่อพระองค์ (พระเยซู) เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่กับเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เสริมสร้างคริสตจักร พระองค์เป็นผู้ดูแลคริสตจักรในวันนี้ พระองค์คือพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงเป็นการไม่สมควรที่ใครจะบอกว่าคริสตจักรกำลังล้มเหลวในการดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อในความจริง เรากำลังส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อพระเจ้าในยุคของเรานี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ พื้นฐานและเสาหลักแห่งความจริง ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้พระคำ ถูกฝึกฝน เสริมสร้าง และทำให้โตขึ้นในสติปัญญาและความชอบธรรม! ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์ในคริสตจักร และกิจการแห่งความชอบธรรมที่กำลังถูกแจกจ่ายออกไปและสถาปนาทั่วทุกมุมโลก ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:11-13; ลูกา 4:16; มัทธิว 16:18


Comments are closed