วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม
คริสตจักรถูกเรียกว่า “ทางนั้น”
The Church Is Called “The Way”

“ในระหว่างนั้นเซาโลยังขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไปหามหาปุโรหิต ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัส เพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้น…” (กิจการ 9:1-2)

     จากส่วนที่ขีดเส้นใต้ของพระคัมภีร์ด้านบนเราเห็นว่าคริสตจักรได้ถูกเรียกว่า “ทางนั้น” ในยุคของอัครทูต เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่คริสตจักรถูกเรียกว่า “ทางนั้น” ตามที่พระเยซูตรัสในยอห์น 14:6 ว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

สิ่งนี้แสดงถึงความเป็นเอกภาพที่แยกกันไม่ได้ของเรากับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ ทุกวันนี้เราเป็นทางไปถึงพระบิดา ทางไปสู่การทรงสถิตของพระองค์ ฮาเลลูยา! ในกิจการ 22:4 อัครทูตเปาโลกล่าวขณะที่บรรยายถึงการที่เขาข่มเหงคริสตจักรว่า “ข้าพเจ้าข่มเหงเหล่าสาวกของทางนี้จนถึงตาย ทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุก” (ฉบับ NIV) หลังจากนั้นในกิจการ 24:14 เขากล่าวอีกครั้งว่า “แต่ว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราในฐานะสาวกของทางนั้น ซึ่งพวกเขาว่านอกรีต…” (ฉบับ NIV)

พวกเขาเรียกคริสตจักรยุคแรกว่า “ทางนั้น” องค์พระผู้เป็นเจ้าอธิบายถึงตัวเองว่า “เราเป็นทางนั้น!” (ยอห์น 14: 6)! ทางใหม่ที่มีชีวิตถูกเปิดเผยในพระเยซู และเนื่องจากตอนนี้เราเป็นผู้ส่งสารของพระองค์เราจึงกลายเป็นทางนั้น

นี่เป็นสิ่งที่มากเกินไปสำหรับความคิดทางศาสนา แต่เป็นสิ่งที่พระคำสำแดงให้เห็น เราเป็นทางไปสู่พระบิดา! เราไม่เพียงแต่จะแสดงให้มนุษย์เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังได้รับแต่งตั้งให้นำพวกเขาเข้าไปด้วย โอบาดีห์ 1:21 กล่าวว่า “พวกผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน เพื่อพิพากษาภูเขาเอซาว และอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระยาห์เวห์”

หมายเหตุข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่า “ผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน” แต่กล่าวว่า “พวกผู้ช่วยให้รอด” หมายความว่ามีผู้ช่วยให้รอดจำนวนมากจากศิโยน และเราคริสตจักรเป็นพวกผู้ช่วยให้รอดจากศิโยน เราเป็นผู้รับคำสั่งของพระเจ้า ผู้แบกและผู้แจกจ่ายของความจริงนิรันดร์ สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาบนสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์มีคุณสมบัติที่จะเป็นทูตของพระคริสต์ ด้วยการสำแดงให้ผู้ชายและผู้หญิงเห็นทางสู่แผ่นดินของพระเจ้า ข้าพระองค์ตระหนักว่าข้าพระองค์คือความหวังและแสงสว่างของโลกนี้ ข้าพระองค์ทำงานในพันธกิจแห่งการคืนดีด้วยทุกสิ่งที่ข้าพระองค์เป็นและทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีด้วยการนำหลายคนในโลกของข้าพระองค์เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:18-19; ฮีบรู 10:19-20


Comments are closed