ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2014

ครอบครัวพิเศษของพระเจ้า
An Extraordinary Family Of The Mighty

“เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่า พระบิดา) ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 3:14-16)

    อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ซึ่งข้าพเจ้าต้องการให้คุณสังเกต อันดับแรกท่านได้บอกเราว่าพระเจ้ามีครอบครัวที่ตั้งชื่อตามพระองค์ บางคนในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่นี้อยู่ในสวรรค์ ขณะที่บางคนอยู่ในโลก ผู้ที่อยู่ในโลกนั้นคือเราที่บังเกิดใหม่แล้ว ในขณะที่ผู้ซึ่งอยู่ในสวรรค์คือคนของพระเจ้าที่เข้าสู่พระสิริแล้ว ผู้ที่อยู่ในสวรรค์นั้นเป็นจริงในสวรรค์เหมือนกับเราที่อยู่ในโลกนี้ แต่เป็นครอบครัวเดียวกัน

เปาโลได้อธิษฐานเผื่อสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าบนโลกนี้ (คริสตจักร) ให้ได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณของพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์ของพวกเขา เปาโลต้องการให้พวกเขาใช้ความสามารถในการทำการอัศจรรย์ นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับลูกๆของพระองค์ และเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่มีใครท่ามกลางเราที่เป็นคนธรรมดา เราทุกคนสามารถ และควรที่จะทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เราเป็นครอบครัวพิเศษของพระเจ้า

อย่ากล่าวว่า “ฉันอ่อนแอภายใน” “ฉันไม่สามารถต่อสู้ปัญหาได้” หรือ “ฉันกลัว…” ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ พระองค์ประทานกำลังให้แก่วิญญาณของคุณด้วยความกล้าหาญและการครอบครองที่เหนือธรรมชาติ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” พระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณคือฤทธิ์เดชและกำลังทั้งหมดที่คุณต้องการในการต่อสู้แรงกดดันและความยากลำบากต่างๆในชีวิต ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์

เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่น่ากลัว กล่าวถ้อยคำที่เข้มแข็ง ไม่ใช่ความอ่อนแอหรือความกลัว ประกาศว่าคุณได้รับการเสริมกำลังขึ้นด้วยกำลังทั้งสิ้นตามฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นคนพิเศษ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของพระเจ้า เป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ เป็นเนื้อหนังและกระดูกของพระองค์ ดังนั้นข้าพเจ้าเต็มด้วยกำลังและความสามารถของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้าเพื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้รับกำลังในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:29-30; โคโลสี 1:9-11


Comments are closed