อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2017
ครอบครองผ่านทางพระคำ
Reigning Through Words

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

     มีบางสิ่งที่สำคัญซึ่งคุณจะต้องทำในวันนี้ นั่นคือภาวนาข้อพระคำตอนต้นจนกระทั่งข้อพระคำนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบของคุณ อีกเวอร์ชั่นหนึ่งของข้อพระคำตอนนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างสวยงาม ซึ่งบอกว่าผู้ที่ได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมนั้นจะครอบครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิต นั่นเป็นการครอบครองในโลกนี้ ชีวิตแห่งกษัตริย์ในโลก

วิวรณ์ 5:10 บอกว่า “พระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลก” ลองสำรวจคุณลักษณะของกษัตริย์ในปัญญาจารย์ 8:4 ซึ่งกล่าวว่า “เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…” กษัตริย์ครอบครองโดยใช้ถ้อยคำ คุณเป็นกษัตริย์ ดังนั้นจงครอบครองโดยใช้ถ้อยคำ เมื่อคุณสั่งความกลัวให้ออกไป มันก็จะออกไป! ถ้าคุณถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และคุณเรียกชื่อของมันและสั่งให้มันออกไป มันก็จะต้องออกไป! ทุกสิ่งในชีวิตมีสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมีความฉลาดเพียงพอที่จะรู้เมื่อกษัตริย์กล่าวถ้อยคำ และกษัตริย์นั้นก็คือคุณ!

คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าเหตุใดคุณจึงควรที่จะพูดอย่างถูกต้อง และไม่ทำให้ความเชื่อของคุณเองเป็นง่อยไป! เมื่อคุณรู้สึกถึงอาการของความเจ็บป่วยหรือโรคร้ายภายในร่างกายของคุณ อย่าล้มลง! เพียงแต่พูดถ้อยคำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง! ทุกถ้อยคำที่คุณกล่าวออกไปในโลกฝ่ายวิญญาณจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 6:63 “…ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” และคุณเป็นเหมือนพระองค์ (1 ยอห์น 4:17) จงปฏิเสธที่จะพูดความว่างเปล่า การอยู่นิ่งเฉย ถ้อยคำที่ไม่ทำงาน คนธรรมดาอาจจะพูดอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่คุณ! คุณเป็นคนพิเศษ ถ้อยคำของคุณมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ รับเอาตำแหน่งแห่งการครอบครอง และการปกครองของคุณในพระนามของพระเยซู เหนือสถานการณ์ต่างๆ ผ่านทางถ้อยคำ สั่งพายุให้หยุดนิ่งในนามพระเยซู ปฏิเสธที่จะตกต่ำในชีวิต ครอบครองและปกครองชีวิตในฐานะกษัตริย์ที่คุณเป็น ผ่านทางถ้อยคำ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งความชอบธรรมที่ได้ให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ครอบครองชีวิตนี้ในฐานะกษัตริย์ ข้าพระองค์พูดถ้อยคำที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัว สุขภาพ ธุรกิจ และการรับใช้ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม และทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 5:10; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed