ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2018
ครบบริบูรณ์ในพระองค์
Perfected In Him

“เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอำนาจทั้งหมด” (โคโลสี 2:9-10)

   ในพระเยซูคริสต์ คุณได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์ในทุกสิ่ง คุณครบสมบูรณ์ ไม่มีอะไรที่ขาดไป ไม่มีอะไรเสียหาย ชีวิตที่คุณได้รับจากพระองค์เป็นชีวิตที่สมดุลในพระสิริและความยอดเยี่ยม ไม่มีขึ้นๆ ลงๆ ไม่มีความตกต่ำ ฮาเลลูยา!

ยกตัวอย่างเช่น มีคนที่ไปได้ด้วยดีในการงานของเขา แต่สุขภาพไม่ดี บางคนอาจมีสุขภาพที่ดีและมีการงานที่ดี แต่มีปัญหาความขัดแย้งภายใน พระเจ้าไม่ต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ต้องการให้คุณขาดในเรื่องใดเลย พระองค์ได้ประทานความครบถ้วนสมบูรณ์แก่คุณในพระคริสต์ นี่เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า “ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์”

ทุกคนที่ได้รับข้อความแห่งความรอดควรที่จะมีประสบการณ์ในความครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ ที่ซึ่งคุณจะจำเริญขึ้นในทุกส่วน ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ แต่ถ้านั่นไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคุณ อาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้หลักการของกระจกแห่งพระคำของพระเจ้า หลักการนั้นคือการที่มองเห็นตัวคุณเองให้เป็นเหมือนในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกว่าคุณเป็นในพระคำของพระองค์ และปฏิบัติตามนั้น คือการทำตามพระคำ

เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่าคุณครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ จงมองเห็นตัวคุณเองเป็นเช่นนั้น จงยืนยันสิ่งนี้เสมอ พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณในความบริบูรณ์ของพระองค์ ไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องทำอีกภายในคุณเพื่อที่จะทำให้คุณเหมือนพระเจ้ามากกว่านี้ 2 เปโตร 1:4 กล่าวว่า “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า”

พระเจ้าได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์จำเป็นต้องทำภายในคุณเพื่อทำให้คุณเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้คุณเป็น ไม่มีความยอดเยี่ยมอะไรที่ขาดไปจากชีวิตของคุณ เหมือนกับที่ว่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ควรอยู่ในคุณแต่อยู่ภายในคุณ คุณครบถ้วนสมบูรณ์ในพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร คุณก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ในข้าพระองค์ ข้าพเจ้ายืนยันความจริงในผู้ที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ สมบูรณ์แบบ ยอดเยี่ยม และเต็มด้วยพระสิริ! พระคริสต์ได้ทรงเป็นความชอบธรรม สติปัญญา และการชำระให้บริสุทธิ์ของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นกลิ่นหอมแห่งความงดงามและพระคุณของพระองค์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:3; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed