วันศุกร์ 17 พฤษภาคม
คนใหม่ที่ไม่มีอดีต
A New Man Without A Past

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

     พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อโลกทั้งใบ นั่นคือโลกทั้งโลกของมนุษย์ พระองค์ถูกพิพากษาเพื่อมนุษย์ทุกคน ตอนนี้ถ้าคุณยอมรับการเสียสละแทนของพระองค์ นั่นคือคุณเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนคุณ และพระเจ้าทรงทำให้พระองค์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และได้สารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ คุณก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ ทันใดนั้นความชอบธรรมก็ได้ถูกมอบให้แก่วิญญาณของคุณ และคุณบังเกิดใหม่ คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่มีอดีตทันที

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ได้ถูกมอบไว้เพราะการล่วงละเมิดของเรา แต่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมของเรา (โรม 4:25) โรม 5:1 ป่าวประกาศว่าเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อและมีสันติสุขกับพระเจ้า

การถูกชำระให้ชอบธรรมหมายความว่าคุณไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำบาป คุณพ้นผิดและถูกป่าวประกาศว่าชอบธรรม นั่นคือคนที่ถูกสร้างใหม่เป็น เขาไม่มีบาป เพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่

ความเชื่อของคริสเตียนนั้นเรียบง่ายมาก ทุกสิ่งที่คุณต้องทำก็คือยอมรับสิ่งที่พระคำกล่าวไว้ว่าเป็นความจริงเพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิต และการต่อสู้ดิ้นรนของคุณจะจบลง การต่อสู้ดิ้นรบจบลงทันทีที่คุณยอมรับในทุกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำ ทันใดนั้นคุณก็ตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์ นี่เป็นชีวิตที่น่าทึ่ง การเดินอย่างน่าอัศจรรย์ในความชอบธรรมและในความสมบูรณ์แบบและเสรีภาพของพระคริสต์

คนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้เป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนกับเนื้อหนังด้วยการพยายามทุกวันเพื่อให้สมบูรณ์แบบ ฉันปรารถนาให้พวกเขายอมรับความจริงในพระคำของพระเจ้าอย่างง่ายๆ ! พระองค์แค่ต้องการให้คุณเชื่อและดำเนินชีวิตตามนั้น จงเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีบาปในอดีต! จงเชื่อว่าคุณถูกชำระให้ชอบธรรม! จงเชื่อว่าตอนนี้คุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ และดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน

     พระบิดา ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์ ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกสำหรับการอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์และสำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับชีวิตใหม่ที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ชีวิตแห่งความชอบธรรม และการครอบครองนิรันดร์ พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายเพื่อให้เพลิดเพลินกับทุกสิ่ง ข้าพระองค์เดินในความโปรดปราน สุขภาพของพระเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4; โรม 4:25


Comments are closed