ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2013

คงไว้ซึ่งชัยชนะของคุณ
Maintaining Your Victory

“จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” (1 ทิโมธี 6:12)

    หลายคนยังไม่รู้จักและเข้าใจถึงสงครามที่เราเข้าร่วมในฐานะคริสเตียน พวกเขากล่าวว่า “โอ พระเยซูได้ทำทุกสิ่งเพื่อฉันแล้ว พระองค์ได้สู้รบเพื่อฉัน” ใช่ พระองค์ได้ทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อคุณ แต่พระคำกล่าวว่าคุณควรที่จะ “สู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ”

การสู้ของความเชื่อไม่ใช่การสู้กับมารร้ายผู้ซึ่งพ่ายแพ้แล้ว แต่หมายความถึงการคงไว้ซึ่งชัยชนะที่คุณมีในพระคริสต์ โดยการยืนอยู่บนพระคำของพระเจ้า หมายความว่าดำเนินชีวิตในความจริงของสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณ วางสิทธิของคุณ เกียรติและมรดกของคุณในพระคริสต์ และปฏิเสธที่จะปล่อยไป ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะร้ายกาจสักเพียงใดก็ตาม

อาจารย์เปาโลได้เน้นย้ำในสิ่งนี้เมื่อเขากล่าวใน 2 โครินธ์ 10:4-5 ว่า “(เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) คือทำลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์” สังเกตข้อความที่กล่าวว่า “ศาสตราวุธแห่งการสงครามของเรา” จงรู้ว่ามีสงครามอยู่จริงๆ และเราร่วมอยู่ในนั้นด้วย

อย่างที่สอง พระคำได้อธิบายถึงอาวุธเหล่านี้ บอกว่ามันมีพลังผ่านทางพระคำและทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการทำลาย “ป้อมอันแข็งแกร่ง” ป้อมอันแข็งแกร่งคือ แนวความคิด หลักการ และสมมุติฐานของโลกนี้ซึ่งขัดแย้งกับพระคำ แนวความคิดและสมมุติฐานเหล่านั้นสร้างความคิดในแง่ลบภายในผู้คน และยึดพวกเขาในการจองจำ อย่างไรก็ตาม ด้วยพระคำของพระเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถทลายป้อมปราการที่เข้มแข็งนั้นได้

ลำดับต่อมา พระคำได้กล่าวว่า “ทำลายความคิดและทิฐิมานะทุกประการ” บางครั้งผู้คนมีจินตนาการที่ต่อสู้กับพระคำของพระเจ้า พวกเขามีความคิดที่ไม่ดีของความกลัว ความพ่ายแพ้ และความล้มเหลว โดยพระคำของพระเจ้า เราสามารถทำลายความคิดร้ายเช่นนั้นได้ และทุกสิ่งที่ต่อต้านกับความรู้ของพระเจ้า! จงยืนอยู่บนพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความเชื่อของข้าพเจ้าสร้างผลลัพธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือสถานการณ์ทุกความท้าทาย เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ภายในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเข้มแข็งในพระองค์ และในฤทธิ์เดชแห่งกำลังของพระองค์

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:10-12


Comments are closed