ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 19:6-7; กิจการ 10:44-45

พุธ ที่ 25 มิถุนายน 2014

คงรักษาไว้ซึ่งรัศมี: ประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง!
Maintaining The Glow: A Continual Experience!

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ…” (โรม 12:11)

    คริสเตียนหลายคนบ่อยครั้งพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าพวกเขาสามารถทำอะไรเพื่อที่เต็มล้นด้วยการเจิมอยู่เสมอ ทำให้นึกถึงคำถามที่น่าสนใจของผู้ชมในรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดของเรา เขาถามว่า “อาจารย์คริส เมื่อผมอยู่ในการประชุมนมัสการ ผมรู้สึกถึงการเจิมอย่างมาก แต่เมื่อผมออกจากที่นั่น เหมือนกับว่ามันลดลง อะไรที่ผมสามารถทำได้ในการที่จะรักษาการสถิตอยู่ของพระสิรินั้นในช่วงเวลาที่อยู่ในที่ประชุม”

เอเฟซัส 5:18 บอกเราอย่างชัดเจนว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” ความหมายตามตัวอักษรของข้อนี้คือว่า “เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” ซึ่งหมายความว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด คุณจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ และในข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ด พระวิญญาณผ่านทางอาจารย์เปาโล ได้อธิบายถึงการรักษารัศมีแห่งพระสิริในชีวิตของคุณ คือโดยการที่ “จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์”

คุณสามารถเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์ในพระสิริและฤทธิ์เดชแห่งการสถิตอยู่ของพระองค์ได้ในทุกที่ที่คุณไป ยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน และในทุกเวลา! นั่นคือชีวิตที่เราถูกเรียกให้มี คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ซ้ำๆ ได้โดยการทำตามข้อพระคำที่เราได้อ่านไป (เอเฟซัส 5:19-21) ทุกครั้งที่ภาวนาพระคำ พูดกับตัวเองด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ และแต่งเพลงบทใหม่ในใจของท่านถวายแด่พระเจ้า! ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.christembassyonlinestore.org และสั่งซื้อคำสอนในหัวข้อ “เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” (Be Filled With Spirit)

ไม่แต่กต่างอะไรถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย เมื่อคุณรักษาตัวเองให้อยู่ในการเต็มล้นในพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง จะมีการเปลี่ยนแปลงและการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตและสภาพแวดล้อมของคุณที่เหตุผลของมนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้เป็นไปได้สำหรับข้าพระองค์ในการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเวลาและทุกวัน โดยเกียรตินี้ ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองในชีวิตโดยพระคริสต์ ซึ่งฤทธิ์เดชและสง่าราศีของพระองค์ได้ปรากฏผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:31; 1 โครินธ์ 14:4


Comments are closed