จันทร์ ที่ 5 มกราคม 2015

คงรักษาแรงบันดาลใจไว้
Maintaining Inspiration

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12:11)

    ประโยชน์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของการขมักเขม้นอธิษฐานและภาวนาพระคำของพระเจ้า คือจะช่วยคุณคงรักษาไฟของพระวิญญาณไว้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถรักษาวิญญาณของข้าพเจ้าให้ส่องสว่างได้ตลอดหลายปีผ่านมาก็โดยการขมักเขม้นอธิษฐาน และตั้งความคิดของข้าพเจ้าให้ภาวนาพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ ไม่สำคัญว่าคุณเคยศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามาอย่างไร ไม่สำคัญว่าพระพรที่คุณได้รับจากพระเจ้าที่ผ่านมาคืออะไร ถ้าคุณไม่ใช่นักอธิษฐาน คุณจะสูญเสียความร้อนรนหรือแสงสว่างที่มาจากพระคำ

มีบางสิ่งเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าที่มีพลัง ไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนังสือหรือลักษณะการออกเสียงของคำ และไม่ใช่ข้อความที่กำลังสื่อออกมา แต่เป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่หุ้มพระคำไว้ ดูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น การกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ มีการส่องสว่างของพระวิญญาณในชีวิตของคุณที่คุณจะต้องคงรักษาไว้ผ่านการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในการอธิษฐานและในการภาวนาพระคำ

มีบางสิ่งที่การภาวนาพระคำช่วยคุณ นั่นคือการส่งพระคำลึกเข้าสู่วิญญาณของคุณและทำให้พระคำนั้นรวมกับวิญญาณของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้า ภาวนาพระคำนั้น นั่นหมายถึงการกล่าวพระคำ! เมื่อคุณอ่านและได้ยินพระคำ กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังกับตัวเอง เพื่อที่พระคำจะเข้าสู่วิญญาณของคุณจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณ แล้วสง่าราศีของพระคำนั้นจะถูกสำแดงออกในชีวิตของคุณ

การอธิษฐานก็มีผลกระทบเท่าๆ กันในวิญญาณของคุณด้วย ความสำคัญของการอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำตอบที่คุณได้รับเมื่อคุณอธิษฐาน แต่เป็นผลกระทบของการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในคำอธิษฐานที่มีต่อวิญญาณของคุณ ทำให้วิญญาณของคุณส่องสว่าง ทุกครั้งที่คุณอธิษฐาน วิญญาณของคุณเปล่งประกายมากกว่าก่อนที่คุณจะอธิษฐาน สง่าราศีนั้นคงอยู่ในตัวตนภายในของคุณและคุณจะพบว่าตนเองกำลังเดินในทางที่ถูกกำหนดไว้ คุณจะพบว่าตัวคุณเองอยู่ในทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ถูกต้อง

ส่องสว่างในพระวิญญาณ ผ่านการอธิษฐานและการศึกษาพระคำ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์และพลังแห่งคำอิษฐานที่มีต่อวิญญาณของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์สร้างข้าพระองค์ขึ้น และทำให้ข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอ และเมื่อข้าพระองค์อธิษฐาน ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ภายในของข้าพระองค์ได้รับการสร้างขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ และวิญญาณของข้าพระองค์ได้รับสง่าราศี ข้าพระองค์ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณ รับใช้พระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 18:1; กิจการ 20:32; ยูดา 20


Comments are closed