จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2014

คงรักษาสิ่งดีที่ถูกโปรแกรมไว้ภายในคุณ
Sustain The Programming Of Good In You

“จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน” (โคโลสี 4:6)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนี้ได้เน้นย้ำถึงค่านิยมและความสำคัญของการสื่อสารที่เมตตาและหนุนใจ คุณจะต้องใช้ลิ้นของคุณอย่างถูกต้อง พูดสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนอื่น อย่าพูดถ้อยคำที่ทำร้ายกับคนอื่น

เมื่อคุณพูดถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือพูดสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นฟัง คุณกำลังทำลายสิ่งดีที่ถูกโปรแกรมไว้ในคุณ เหตุผลก็คือว่าพระเจ้าได้วางเราไว้ในโลกนี้เพื่อเสริมสร้างและช่วยเหลือคนอื่น ในการอยู่ในที่ของพระองค์ และเป็นการสำแดงของความชอบธรรม ความดี และพระคุณของพระองค์กับคนอื่นๆ ดังนั้นเมื่อเราเลือกที่จะทำร้ายคนอื่น เราทำให้สิ่งดีที่ถูกโปรแกรมไว้และความชอบธรรมของพระเจ้าภายในเราหม่นหมองไป แล้วชีวิตของเราก็จะไปในทิศทางที่ผิดและเราจะสงสัยว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ อาโรนและมิเรียมพี่สาวของโมเสส พูดต่อว่าโมเสสว่า “มิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสส เหตุหญิงคนคูชที่ท่านได้แต่งงานด้วย เพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูชคนหนึ่ง เขาทั้งสองกล่าวว่า “พระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือ พระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือ” พระเจ้าทรงได้ยิน” (กันดารวิถี 12:1-2) พระเจ้าไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทำ (กันดารวิถี 12:6-9) ผลก็คือมิเรียมเป็นโรคเรื้อนเนื่องจากการพิพากษาของเธอที่มีต่อโมเสส

ดังนั้นคุณควรจะระวังคำพูดของคุณและวิธีที่คุณพูดถ้อยคำเหล่านั้น โดยเฉพาะกับผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยที่ได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณมีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของคุณ นำคุณให้พูดในสิ่งที่ถูกต้อง และอยู่ในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าตลอดไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา สติปัญญาของพระองค์ปลุกเร้าภายในข้าพระองค์ในวันนี้ อยู่ภายในใจและในถ้อยคำของข้าพระองค์! ผ่านทางถ้อยคำที่พระองค์ได้เร้าใจให้ข้าพระองค์พูด ชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:16; 1 เปโตร 3:10


Comments are closed