อาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016

คงรักษาจุดสนใจของคุณ: อย่ายอมแพ้!
Maintain Your Focus; Don’t Give Up!

“ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง” (1 โครินธ์ 16:13)

    พระเจ้าต้องการให้คุณยืนอย่างมั่นคงในการเดินในความเชื่อของคุณ เพราะว่าในเวลาที่เหมาะสม คุณจะเก็บเกี่ยวผล ถ้าหากคุณไม่ยอมแพ้ ในฐานะลูกของพระเจ้า มีความสามารถพิเศษที่พระเจ้าได้ทรงใส่ไว้ภายในคุณ คุณอาจอยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะทำในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้แก่คุณต่อไปหรือไม่ เนื่องจากความท้าทาย การข่มเหง การทดสอบ และการทดลอง แต่ข้าพเจ้าอยากบอกว่า ให้คุณคงรักษาจุดสนใจของคุณ อย่ายอมแพ้

พระคำกล่าวว่าถ้าคุณอ่อนระอาในวันแห่งความยากลำบาก ถ้าคุณยอมแพ้ เนื่องจากปัญหาและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญ กำลังของคุณก็จะมีเพียงเล็กน้อย แต่กำลังของคุณนั้นไม่ได้เล็กน้อย เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของคุณ การยอมแพ้ในวันที่มีปัญหาแสดงว่าคุณไว้วางใจตัวคุณเอง 2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” จงไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงนำคุณให้ผ่านพ้นไปได้ พระองค์ทรงเป็นความสามารถของคุณ

ไม่น่าแปลกที่โดยผ่านทางอาจารย์เปาโล พระวิญญาณของพระเจ้าอธิษฐานให้คุณได้รับการเสริมกำลัง (ความสามารถในการทำการอัศจรรย์) โดยพระวิญญาณในตัวตนภายในของคุณ คุณจะเสริมกำลังตัวตนภายในของคุณได้อย่างไร? ก็โดยผ่านทางพระคำของพระเจ้าและการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อคุณใช้เวลาศึกษาและภาวนาพระคำ เพิ่มด้วยการพูดภาษาแปลกๆ อย่างสม่ำเสมอ วิญญาณของคุณได้รับพลังของความสามารถในการทำการอัศจรรย์ ทันใดนั้นทั้งโลกก็เล็กลงในสายตาของคุณ และคุณมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ

เมื่อคุณได้รับการเสริมกำลังด้วยพลังจากพระเจ้าในตัวตนภายในของคุณ คุณมีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นเกินกว่าที่จะรู้สึกไม่เชื่อได้ คุณเป็นเหมือนอับราฮัม ที่ไม่ได้ประหลาดใจในพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางความไม่เชื่อ แต่เข้มแข็งในความเชื่อ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแรงบันดาลใจและการยืนยันที่มาจากพระคำของพระองค์ พระคุณของพระองค์นั้นเพียงพอสำหรับข้าพระองค์ในทุกสิ่ง และข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นว่าความเพียงพอของข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในทางแห่งความสำเร็จนิรันดร์ ข้าพระองค์มีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้และตลอดไป โดยพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:58; ฮีบรู 10:23


Comments are closed