พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2016

คงรักษาจิตสำนึกที่ดีไว้
Maintain A Good Conscience

“ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” (1 ทิโมธี 6:10)

    ใครก็ตามที่สามารถทำอะไรก็ได้ ไม่สนใจว่าจะถูกหรือจะผิดเพื่อให้ได้เงิน มีความรักเงินทองที่พระเจ้าได้เตือนเอาไว้ ในแต่ละวัน ผู้คนดิ้นรนและทำกิจกรรมมากมายเพื่อที่หาเงินมากขึ้น นี่ไม่ควรเป็นกรณีเดียวกับคุณ อย่าพบตัวเองทำสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของคุณในพระคริสต์เพียงเพราะว่าคุณต้องการมีเงินมากขึ้น

พระคำบอกว่า “แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ” (1 ทิโมธี 6:11) พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่มีคุณธรรม พระองค์ต้องการให้คุณจดจ่อในการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ต้องการให้คุณทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

ในขณะที่คุณรับใช้พระเจ้า จงถูกกระตุ้นด้วยความรักของคุณที่มีต่อพระองค์ และภาระใจของคุณในการขยายแผ่นดินของพระองค์ จงปฏิเสธที่จะเสียสมาธิไปกับความกังวลของชีวิตนี้ พระเยซูตรัสว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33) เมื่อคุณเต็มด้วยภาระใจเพื่อพระเจ้า ในการสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้และในใจของมนุษย์ทุกคน สิ่งที่สวยงามในชีวิตที่มนุษย์แสวงหานั้นก็จะเป็นของคุณ คุณไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้น

ดังนั้นอย่าเป็นคนอธรรมเพราะเงินทอง คงรักษาจิตสำนึกที่ดีไว้ “จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง” (1 ทิโมธี 1:19) ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม โลกนี้เป็นของคุณ อาจมีหลายคนในโลกทุกวันนี้ โดยขัดแย้งกับจิตสำนึกของคุณ ทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้เงิน แต่คุณแตกต่างจากพวกเขา คุณทำสิ่งต่างๆ ภายใต้กฎที่แตกต่างออกไป คุณไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องกลัวหรือกังวลในสิ่งใดเลย เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    จิตสำนึกของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ เพราะว่าข้าพเจ้ามีความคิดของพระคริสต์ ข้าพเจ้าเดินในทางแห่งความชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ดำเนินชีวิตในจิตสำนึกที่ดี หลีกเลี่ยงการทำผิดต่อพระเจ้า และต่อมนุษย์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 16:26; ปัญญาจารย์ 5:10; 2 เปโตร 2:15


Comments are closed