วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ 3 ประการของการประกาศนำดวงวิญญาณ
Three Important Facts For A Soul Winner

“…เขาผู้ประกาศนำดวงวิญญาณก็ฉลาด” (สุภาษิต 11:30)

     ในฐานะคริสเตียนเราทุกคนต่างก็อยู่ในพันธกิจของการคืนดี เราถูกเรียกให้ประกาศนำดวงวิญญาณ ในฐานะนักประกาศนำดวงวิญญาณ มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับพันธกิจของการนำคนมาถึงพระคริสต์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการแรกคือความชัดเจน ความชัดเจนของข้อความที่คุณประกาศ คุณต้องเข้าใจข้อความของพระคริสต์เพื่อตัวคุณเองก่อน เพราะคุณไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ คุณไม่สามารถอวยพรคนอื่นด้วยสิ่งที่คุณไม่ได้รับการอวยพรมาก่อนได้ คุณสามารถให้ในสิ่งที่คุณมีเท่านั้น ดังนั้นความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับข่าวประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ประการที่ 2 คือความเชื่อมั่น จะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนในวิญญาณของคุณเกี่ยวกับพระคริสต์และความรอดที่พระองค์นำมาให้กับโลกทั้งใบ คุณต้องเชื่ออย่างเต็มที่ต่อข่าวสารของพระองค์ ตัวของพระองค์ และพันธกิจของพระองค์

ใน โรม 1:16 อัครทูตเปาโลแสดงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้ง เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” การชักชวนของเขานั้นแน่นอน นั่นคือความรอดไม่มีทางอื่น ยกเว้นทางพระเยซูคริสต์! ไม่มีทางเลือกอื่น

เขายังพูดอีกว่า “…เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า! ” (1 โครินธ์ 9:16) คุณสามารถพูดประโยคดังกล่าวได้เมื่อคุณเชื่ออย่างเต็มที่แล้วเท่านั้น นั่นคือเมื่อคุณรู้หรือไม่สงสัยเลยว่าทางเดียวที่จะมาถึงชีวิตและมีชีวิตก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์เองเป็นชีวิต

ประการที่ 3 การครอบครอง! ในฐานะผู้ประกาศนำดวงวิญญาณคุณต้องมีการครอบครองความจริงอย่างเต็มเปี่ยม คุณอาจมั่นใจในบางสิ่ง แต่นั่นก็ไม่เพียงพอ ความจริงนั้นจะต้องกลายเป็นของคุณด้วย

พระเยซูเจ้าตรัสใน ยอห์น 6:47 ว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์” ผู้ที่เชื่อเป็นผู้ครอบครอง คุณต้องครอบครองความจริงว่าในฐานะผู้ประกาศนำดวงวิญญาณ คุณมีชีวิตนิรันดร์ และนั่นคือสิ่งที่คุณแจกจ่ายให้แก่คนอื่น คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตนิรันดร์ในตอนนี้

ติดอาวุธให้กับตัวเองด้วยความจริงเหล่านี้ในขณะที่คุณออกไปทำงานประกาศนำดวงวิญญาณ และคุณจะเป็นพันธกรของการคืนดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำอธิษฐาน

     พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการฝึกฝนข้าพระองค์ด้วยข้อมูลที่สำคัญของการเป็นผู้ประกาศนำดวงวิญญาณที่ประสบความสำเร็จ ข้าพระองค์รับคำแนะนำของพระองค์ด้วยความอ่อนโยน และป่าวประกาศว่าการประกาศนำดวงวิญญาณของข้าพระองค์ได้ถูกยกขึ้นไปสู่ระดับใหม่และสูงขึ้นของพระสิริ ความสำเร็จ และการเกิดผล เมื่อข้าพระองค์นำพระคำของพระองค์ไปปฏิบัติ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; ดาเนียล 12:3


Comments are closed