พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2016

ข้อความแห่งความเชื่อ

The Message Of Faith

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)

    ความเข้าใจและการสื่อสารที่ชัดเจนในข้อความแห่งความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าความเชื่อคือหลักการที่เราใช้ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “…คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” (โรม 1:17) พระคำนี้แสดงให้คุณเห็นว่าความเชื่อสำคัญแค่ไหน คุณไม่สามารถเข้าใจและใช้ความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์ได้โดยปราศจากความเชื่อ

ในฮีบรู 11:6 พระคำกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยโดยปราศจากความเชื่อ โดยความเชื่อเราได้รับพระพรและการดูแลจากพระคริสต์ที่มีให้แก่เราในพระกิตติคุณ นี่คือเหตุผลที่พระเยซูได้สอนข้อความแห่งความเชื่อเมื่อพระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้ พระองค์สอนประชาชนถึงหลักการของการขอและการรับ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “…ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ”

พระองค์ตรัสว่าถ้าคุณมีความเชื่อ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ (มัทธิว 17:20) นึกถึงถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสกับประชาชนที่พระองค์ได้สั่งสอน พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายเป็นปกติ” อย่าเป็นคนเหล่านั้นที่ลดค่าของข้อความแห่งความเชื่อ เป็นข้อความแห่งชัยชนะ เป็นข้อความที่พระเยซูได้นำมา ซึ่งพระองค์ได้มอบให้แก่เราเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาในโลกนี้ และนำข้อความแห่งความเชื่อมาให้แก่เราผ่านทางพระองค์ ความเชื่อถูกกระตุ้นในใจของข้าพระองค์ในเวลานี้ และข้าพระองค์ได้รับกำลังในวิญญาณของข้าพระองค์ และอยู่ในตำแหน่งสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะและความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพระองค์มีชัยเหนือโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต พระคริสต์ได้รับการยกย่องภายในข้าพระองค์ และสำแดงผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; 2 ทิโมธี 2:2


Comments are closed