พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2015

ข้อความแห่งความหวัง!
A Message Of Hope!

“ฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น และลูกจะหายดี”” (ลูกา 8:50)

    ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คือข้อความแห่งความหวัง เป็นข้อความที่จะทำให้อนาคตเป็นจริงสำหรับผู้ที่ได้ยิน และให้เหตุผลแก่พวกเขาในการที่จะเชื่อในอนาคตนั้น บางคนอาจคิดว่าพวกเขาไม่มีอนาคต แต่เมื่อพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐ ความหวังกลับมีชีวิตขึ้นในพวกเขา และพวกเขามองไปข้างหน้าถึงอนาคตที่สวยงาม นั่นคือฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ

ข้อพระคำเต็มไปด้วยประโยคที่ว่า “อย่ากลัวเลย” นั่นคือข้อความแห่งความหวังจากพระเจ้า บอกคุณว่า “เงยหน้าขึ้น ยังไม่หมดหวัง คุณยังไม่จบเพียงเท่านี้!” จินตนาการถึงสถานการณ์ของพระเยซู: มีชายคนหนึ่งที่ลูกสาวของเขาป่วยหนักจึงมาหาพระเยซูเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนที่พระเยซูจะเดินทางไปที่บ้านของชายคนนั้น คนรับใช้ของเขามาหาพระองค์พร้อมข่าวร้าย ลูกสาวของเขาได้เสียชีวิตแล้ว ไม่จำเป็นต้องรบกวนพระอาจารย์อีกต่อไป (ลูกา 8:49)

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้น จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด”” (มาระโก 5:36) น่าทึ่งมาก! แม้ว่าลูกสาวของชายคนนี้จะเสียชีวิตแล้ว พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น” นี่คือข้อความแห่งความหวัง! เมื่อชายคนนี้เชื่อพระเยซูและพาพระองค์ไปที่บ้านของเขา การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ลูกสาวของเขากลับมีชีวิตอีกครั้ง ความหวังทั้งหมดสูญหายไปแต่เขายังมีความเชื่อในถ้อยคำของพระเยซู

บางคนกล่าวหาพวกเราว่าให้ความหวังที่ไม่จริงกับคนอื่นเมื่อพวกเราประกาศข่าวประเสริฐ สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือว่า นั่นไม่ใช่ความหวังที่ไม่จริง แต่เป็น “ความหวังของพระเจ้า” บางทีคุณอาจกำลังอ่านเรื่องนี้ในวันนี้และพระเจ้าได้ตรัสกับคุณ “อย่ากลัวเลย ยังไม่จบ จงเชื่อเท่านั้น”

ยังไม่จบสิ้นสำหรับคุณ ยังมีความหวังในอนาคตสำหรับคุณ ทั้งหมดคุณต้องทำคือ “มีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์” (เอเฟซัส 6:10) ไว้วางใจพระองค์ พระองค์ไม่เคยผิดพลาด

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด! ข้าพเจ้าทราบถึงความคิดของพระเจ้าที่มีต่อข้าพเจ้า เป็นความมคิดแห่งสันติสุข ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และชีวิตแห่งชัยชนะ! เมื่อฝนแห่งชีวิตตกลงมา และเมื่อเกิดน้ำท่วมพร้อมลมพัดแรง ข้าพเจ้ายังยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและไม่หวั่นไหว เพราะข้าพเจ้าอยู่บนศิลาที่มั่นคง! ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าความเชื่อของข้าพเจ้าในพระคำนั้นเกิดผล ข้าพเจ้ามีชัยชนะในวันนี้และตลอดไป! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 15:13; กันดารวิถี 23:19; เยเรมีย์ 29:11


Comments are closed