ข้อความแห่งความรัก

พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2017
ข้อความแห่งความรัก
A Message Of Love
“คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:19)

     ข้อความของข่าวประเสริฐนั้นง่ายมาก ข้อพระคำตอนต้นสรุปว่าเป็นข้อความแห่งความรัก ความรักไม่ถือโทษในความผิดของผู้ที่ทำผิด พระคำกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทรงถือโทษในมนุษย์ นั่นคือข้อความที่พระองค์ได้สั่งให้เราประกาศให้แก่โลกนี้ พระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขาจะหันจากความบาปของพวกเขาและตกหลุมรักกับพระองค์ถ้าพวกเขาได้ยินและยอมรับข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระองค์

เหตุผลที่โลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขามากแค่ไหน ความรักทำให้เกิดความรัก เมื่อพวกเขาเข้าใจความรักของพระเจ้า พวกเขาจะตอบสนองเช่นนั้น นี่คือเหตุผลที่พระองค์บอกเราให้บอกโลกนี้ถึงความรักของพระองค์ คุณก็เช่นกันที่ครั้งหนึ่งมีคนประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คุณก่อนที่คุณจะได้รับความรอด ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือการนำข้อความเดียวกันแห่งความรักของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปบอกจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

เป็นหน้าที่ของเรา คุณและข้าพเจ้า ที่จะบอกให้โลกนี้รู้ว่าถึงแม้ความบาปจะแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า พระเยซูได้นำการคืนดีกันมา และทำให้มนุษย์กับพระเจ้าคืนดีกันผ่านทางการเสียสละแห่งพระโลหิตของพระองค์ ผ่านการเสียสละนั้น พระองค์ได้ทำให้มนุษย์ทุกคนบริสุทธิ์และปราศจากโทษต่อพระเจ้า (เอเฟซัส 1:3) พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากการครอบครองแห่งความมืด และในวันนี้ ใครก็ตามที่ต้อนรับพระองค์ ก็ได้รับชีวิตใหม่ เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรม นี่เป็นข่าวดีที่พระองค์มอบหมายให้เราประกาศ

เราเป็นทูตของพระเจ้า ได้รับการส่งออกไปในโลกเพื่อประกาศเรื่องการคืนดีกัน โลกนี้จะไม่ได้ยินหรือรู้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ ถ้าเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐในทุกรูปแบบ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ แบ่งปันข้อความแห่งความรักของพระคริสต์แก่โลกของคุณ และในที่ซึ่งไกลออกไป
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้า ข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระองค์ เป็นไฟที่ลุกโชนในกระดูกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สามารถเงียบอยู่ได้ ข้าพเจ้าประกาศข้อความนี้ด้วยความร้อนรนและความมั่นใจ โดยรู้ว่านี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้า ในวันนี้ ข้าพเจ้าสำแดงความรู้ของพระคริสต์ ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 4:9-10