อาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2015

ข้อความเรื่องการคืนดีกัน!
A Message Of Reconciliation!

“ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:18-19)

    เรื่องที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราประกาศและสั่งสอนนั้นคือถ้อยคำแห่งการคืนดีกัน ไม่ใช่การกล่าวโทษ พระเยซูบอกให้เราประกาศ “ข่าวประเสริฐ” ซึ่งก็คือ “ข่าวดี” ในเรื่องการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ การที่คุณจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่เพียงพอ แต่จะต้องเป็น “ข่าวดี” ด้วย ไม่เช่นนั้น สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่ข่าวประเสริฐ

ข่าวประเสริฐไปยังคนบาปนั้นคือว่าชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้ามีพร้อมสำหรับเขาแล้ว และเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในความบาป ความรู้สึกผิด และการถูกกล่าวโทษอีกต่อไป ข้อความของคุณควรจะทำให้หัวใจของคนบาปตื่นเต้น และแสดงให้เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงรักเขาถึงแม้ในความผิดที่พวกเขาได้เคยทำ และพระเยซูได้รับเอาโทษของความบาปของเขาไว้แล้ว ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

พระเจ้าได้สั่ง ประกาศ และตั้งกฎที่ว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นการประกาศของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สูงสุด ดังนั้นข้อความของคุณไปยังโลกนี้จึงควรเป็นการที่พูดว่า “ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ และทันใดนั้น คุณจะถูกแยกออกจากความพินาศ! ความมืดมิดจะหมดไป และคุณจะกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ และผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์!”

เปาโลกล่าวว่า “ตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศ ของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น” (1 ทิโมธี 1:11) คุณจะต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวในข่าวประเสริฐที่ได้ถูกมอบไว้ในการดูแลของคุณ คุณคือผู้รุกไปข้างหน้าด้วยเรื่องราวแห่งความรอดของพระคริสต์ และเรื่องราวนั้นคือเรื่องราวของการคืนดีกัน ไม่ใช่การกล่าวโทษ ทำพันธกิจแห่งการคืนดีกันนี้ให้สำเร็จ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวแห่งการคืนดีกันที่ได้ถูกมอบหมายให้ข้าพระองค์ดูแล ผ่านทางข้าพระองค์ คนมากมายในโลกของข้าพระองค์และในที่ต่างๆ จะได้รู้ถึงพระเจ้า และได้รับการปลดปล่อยจากอาณาจักรของความมืดเข้าสู่อาณาจักรของบุตรที่รักของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 4:1; เอเฟซัส 3:8-9


Comments are closed