อังคาร ที่ 10 เมษายน 2018

ข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้
The News Of His Saving Power

“โปรดส่งข้าพระองค์ออกไปทั่วโลกด้วยข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้ของพระองค์ และเพื่อที่แผนการนิรันดร์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2 ฉบับTLB)

    พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ใน มาระโก 16:15 ว่า “…ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” พระองค์สั่งเราให้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และแผนการนิรันดร์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ นี่เป็นความรับผิดชอบของเราในการประกาศความชอบธรรม เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่และสิทธิพิเศษบนโลกบี้ เราเป็นผู้รับมอบข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้ของพระเจ้า เป็นผู้แจกจ่ายความจริงนิรันดร์สิ่งนี้คล้ายกับที่ดาวิดผู้เผยพระวจนะใคร่ครวญและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งดังข้อพระคัมภีร์ข้างต้น

ทุกสิ่งที่เขียนล้วนเล็งถึงความรอดซึ่งยังไม่สำเร็จในเวลานั้น ดาวิดได้รับการดลใจและเร้าใจ และปรารถนาที่จะออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวอันยิ่งใหญ่เจากพระเจ้านี้ในฐานะผู้ถูกสร้างใหม่ และผู้ที่อยู่ในยุคสมัยที่ดาวิดมองว่าความรอดจะสำเร็จ เราจะเงียบเสียงอยู่ได้อย่างไร เยเรมีย์กล่าวว่า “….แต่พระวจนะของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดไว้ และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหว” (เยเรมีย์ 20:9)

ให้ชีวิตของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยการสร้างผลกระทบด้วยข่าวประเสริฐ อุทิศตนในการนำวิญญาณ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณนั้นพระองค์เป็นนักระเบิดการประกาศ ในกิจการ 1: 8 พระเยซูตรัสว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา….” คุณไม่ควรที่จะไม่บอกเรื่องที่พระเจ้าช่วยให้คุณรอด อย่าเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบ จงประกาศข่าวประเสริฐในทุกที่

พระคัมภีร์บอกว่า เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด (โรม 1:16) และคุณเป็นผู้รับมอบข่าวประเสริฐนี้ ฤทธิ์เดชจะไม่ทำงานจนกว่าข่าวประเสริญจะถูกประกาศ ดังนั้นจงสัตย์ซื่อในความรับผิดชอบที่คุณได้รับในการนำวิญญาณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระบิดาผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการอวยพรที่ไม่สิ้นสุดในชีวิตข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในข้าพระองค์อย่างเกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐในแผ่นดินของข้าพระองค์และที่อื่นๆ พระองค์ให้พระคุณสู่หัวใจของมนุษย์เพื่อที่จะรับการสัมผัสและเปลี่ยนแปลงโดยข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจของการช่วยกู้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : มาระโก 16:15-16; โคโลสี 1:27-28


Comments are closed