วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019

ข่าวประเสริฐแห่งชีวิตและความชอบธรรม
A Gospel Of Life And Righteousness

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความ…” (โรม 1:16-17)

     จากข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เราสังเกตเห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะนำคนบาปออกจากความบาปไปสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรม ความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยในข่าวประเสริฐ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีอื่นใดที่มนุษย์จะได้ เรียนรู้ ได้รับ หรือเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านอกจากข่าวประเสริฐ

ดังนั้นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็คือข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรม ความชอบธรรมคืออะไร? เป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่คุณได้รับเมื่อบังเกิดใหม่และเป็นหนึ่งในของขวัญที่สำคัญของพระเจ้า (โรม 5:17) ยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าผ่านทางข่าวประเสริฐ ชีวิตและความอมตะได้ถูกทำให้สว่าง (2 ทิโมธี 1:10) พระองค์กำลังหมายถึงชีวิตแบบไหน? นั่นคือชีวิตนิรันดร์ ซึ่งก็คือชีวิตแบบพระเจ้า

1 ยอห์น 5: 11-12 กล่าวว่า “…และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต…” ชีวิตที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยของประทานแห่งความชอบธรรมได้ถูกมอบให้แก่คุณในพระคริสต์ผ่านทางข่าวประเสริฐ ตามพระคัมภีร์แล้วคุณได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิต จากสิ่งที่ต้องตายสู่สิ่งที่ไม่ต้องตาย จากอายุขัยเข้าสู่ความเป็นอมตะ ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ!

ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่มีความเป็นอมตะ อายุทำให้ร่างกายชรา อ่อนแอ และตาย แต่เนื่องจากชีวิตนิรันดร์กำลังของคุณจึงได้รับการฟื้นฟูทุกวัน นั่นคือคุณกำลังเจริญเติบโต แต่ไม่แก่ นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบและพระพรที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของชีวิตของพระคริสต์ในตัวคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ และฉันมีชีวิตของพระเจ้าในตัวฉัน วิญญาณ จิตใจ และร่างกายถูกทำให้มีพลังผ่านทางฤทธิ์อำนาจและผลของความชอบธรรมและความบริบูรณ์ของชีวิตแบบพระเจ้า ซึ่งฉันได้รับผ่านทางข่าวประเสริฐ ฉันกำลังเดินอยู่ในความเป็นจริงของมรดกของฉันในพระคริสต์ด้วยการตระหนักรู้ถึงพระคุณและการทรงสถิตที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของฉัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:20; สุภาษิต 4:20-22


Comments are closed