เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012

ข่าวประเสริฐแห่งความรัก
A Gospel Of Love

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้มอบให้อยู่ในความดูแลของเรา คือข่าวประเสริฐแห่งความรัก ภาระใจของคุณในฐานะลูกของพระเจ้าก็คือการที่ได้เห็นว่าคุณได้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระองค์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ จะเป็นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใดสำหรับคุณ และสำหรับคนที่คุณได้นำมาถึงแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐ และนำมาหาพระคริสต์ในเทศกาลนี้!
ถ้าข่าวประเสริฐมีความหมายสำหรับคุณ คุณจะต้องแบ่งปันอย่างกล้าหาญและต่อเนื่องให้กับคนอื่น ภาระใจที่ปฏิเสธไม่ได้ของอาจารย์เปาโลสำหรับพระเจ้าได้ถ่ายทอดมายังภาระใจของเขาสำหรับข่าวประเสริฐและสำหรับจิตวิญญาณของมนุษย์ ในท่ามกลางการข่มเหงที่เขาต้องทนทุกข์ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐ…” (โรม 1:14-15)
สังเกตว่าคุณก็เป็นหนี้โลกของคุณด้วย คุณเป็นหนี้คนเหล่านั้นที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของคุณในข่าวประเสริฐแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ คุณอาจจะเป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะมีโอกาสสัมผัสชีวิตของพวกเขาด้วยข่าวประเสริฐ ถ้าคุณเป็นคนขุดเหมือง ให้นำข่าวประเสริฐของคุณไปยังโลกของชาวเหมืองของคุณ ถ้าคุณเป็นนักบิน ก็นำข่าวประเสริฐไปยังโลกนักบินของคุณ ไม่ว่าคุณทำอะไรและไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน จงประกาศข่าวประเสริฐ จงเป็นเหมือนกันทั้งในและนอกเทศกาล
พระเจ้าได้กล่าวว่า “…ชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเรา…” (เอเสเคียล 18:4) แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะนำพวกเขามายังพระองค์ บอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาอย่างมาก จนได้ส่งพระเยซูมาเพื่อตายแทนพวกเขา (ยอห์น 3:16) สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา (โรม 10:9) และพวกเขาก็จะได้รับความรอดและถูกปลดปล่อยโดยอัตโนมัติจากอำนาจแห่งความมืดใดๆ และถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของบุตรที่รักของพระเจ้า (โคโลสี 1:12)
ทำให้คริสต์มาสนี้มีความหมายสำหรับคนอื่นโดยการช่วยพวกเขารับเอาชีวิตของพระคริสต์ ทำให้มีความชื่นชมยินดีในสวรรค์วันนี้ เมื่อคุณนำใครบางคนออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันอัศจรรย์ของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะเงียบเฉยเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าสู่ความรอด ฤทธิ์เดชนั้นได้ถูกปลดปล่อยและนำคนทั้งหลายออกจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; 2 โครินธ์ 5:14-15; กิจการ 26:16-18


Comments are closed