ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2018
ข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรม
A GOSPEL OF RIGHTEOUSNESS

ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้า ก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อ (โรม 1:16-17)

     ตลอดเวลาที่ผ่านมา มนุษย์ได้แสวงหาความชอบธรรม นั่นคือ ต้องการชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แต่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกเปิดเผยสำแดงในข่าวประเสริฐของพระคริสต์เท่านั้น ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คือ การเปิดเผยถึงความชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือ ข่าวประเสริฐของความชอบธรรมของพระเจ้า ดังนั้น ถ้าใครไม่ได้ยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เขา หรือเธอก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม หรือรู้ว่า ความชอบธรรมของพระเจ้า คือ อะไร

ความชอบธรรมเป็นธรรมชาติของพระเจ้า ซึ่งทำให้คุณสามารถที่จะยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า โดยปราศจากการกล่าวโทษ, ความรู้สึกผิด, ความกลัว หรือความรู้สึกต่ำต้อย มันเป็นความสามารถที่จะยืนอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า นั่นคือ การมีความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในวิญญาณของคุณ ไม่มีทางอื่นที่จะมาถึงชีวิตที่พิเศษของความชอบธรรม และความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ยกเว้นโดยทางของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เท่านั้น

นี่คือ เหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ นี่คือ คำตอบต่อเสียงร้องไห้ของมนุษย์ อย่าให้เราทำราวกับว่ามีหนทางอื่นอีก ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากข่าวประเสริฐ ไม่มีทางอื่นที่มนุษย์จะสามารถเรียนรู้, ได้รับหรือเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าได้ นอกจากทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ดังนั้น จงอย่านิ่งเฉยในท้องถิ่น, ตำบล, เมือง หรือประเทศของคุณ จงเทศนาข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญ จงแพร่ขยายข่าวดีแห่งความชอบธรรมออกไป

คุณมีกุญแจแห่งความรอดของมนุษย์ ดังนั้น จงเทศนาข่าวประเสริฐ และเปิดเผยความชอบธรรมของพระเจ้าให้พวกเขาได้รู้ เป็นคำตอบให้แก่การแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าแก่พวกเขา

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์มีชีวิต และธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นตัวแทนของพระคริสต์ในโลกนี้ สำแดงพระสิริ และสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในทุกๆที่ ในขณะที่ข่าวสารเรื่องความรอดเข้าไปในหัวใจของมนุษย์ในวันนี้ ความเชื่อก็ถูกจุดขึ้นในพวกเขา เพื่อจะได้รับ และกลายเป็นความสว่างไสวแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า ในขณะที่ชีวิตนิรันดร์ ได้ถูกถ่ายเทเข้าสู่วิญญาณของพวกเขา ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 3:22; โรม 4:5


Comments are closed