อังคาร ที่ 30 กันยายน 2014

ข่าวประเสริฐสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า
The Gospel Unveils God’s Righteousness

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ” (โรม 1:16-17)

    หลายปีที่ผ่านมา มนุษย์แสวงหาความชอบธรรม ต้องการเป็นผู้ที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนต้นอธิบายถึงเหตุผลของการที่พวกเขาไม่สามารถมีความชอบธรรมหรือแม้แต่เข้าใจความหมายของความชอบธรรมได้ ความชอบธรรมของพระเจ้าถูกสำแดงในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เท่านั้น ดังนั้นจนกว่าคนหนึ่งจะเชื่อในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เขาคนนั้นจะยังไม่สามารถมีชีวิตที่ชอบธรรมหรือรู้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าคืออะไรได้

ความชอบธรรมได้ให้ความสามารถกับคุณในการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยปราศจากการกล่าวโทษ ความรู้สึกผิด ความกลัว หรือความรู้สึกต่ำต้อย เป็นความสามารถในการยืนอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีความชอบธรรมของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะสามารถเข้าสู่ชีวิตอันแสนพิเศษแห่งความชอบธรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้านี้ได้นอกจากทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถเงียบเฉยเกี่ยวกับข่าวประเสริฐได้ ข่าวประเสริฐคือคำตอบสำหรับการร้องเรียกหาของมนุษย์ อย่าทำเหมือนกับว่ามีทางอื่นอีก ไม่มีทางเลือกสำหรับข่าวประเสริฐ ไม่มีทางอื่นสำหรับมนุษย์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้า รับความชอบธรรมของพระเจ้า หรือเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้า นอกเหนือจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นอย่าเงียบเฉยอยู่ในเมืองของคุณ หรือในประเทศของคุณ ประกาศข่าวเรื่องความรอดไปให้ทุกคนได้รู้

คุณถือกุญแจแห่งความรอดสำหรับมนุษย์อยู่ ดังนั้นจงประกาศข่าวประเสริฐ และสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าแก่พวกเขา เป็นคำตอบสำหรับการค้นหาของพวกเขาถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมของพระองค์ที่เปิดเผยในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ในขณะที่ข่าวประเสริฐแห่งความรอดได้เข้าสู่หัวใจของมนุษย์ในวันนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานว่าจะเกิดความเชื่อขึ้นในพวกเขาเพื่อรับและกลายเป็นกลิ่นหอมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อชีวิตนิรันดร์ได้เข้าสู่วิญญาณของพวกเขา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 3:22; โรม 4:5


Comments are closed