วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019

ข่าวประเสริฐต้องถูกประกาศ
The Gospel Must Be Preached

“เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟิลิปปี 1:21)

     ในบางประเทศในปัจจุบันนี้ผู้มีสิทธิอำนาจพยายามใช้อาวุธแห่งความกลัว การข่มเหง และการข่มขู่เพื่อปราบปรามและป้องกันการประกาศข่าวประเสริฐ แต่ข่าวประเสริฐไม่สามารถถูกหยุดยั้งได้ พระเยซูตรัสในมัทธิว 24:14 ว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง”

อย่าถูกข่มขู่โดยรัฐบาล กลุ่ม หรือบุคคลที่ต่อต้านข่าวประเสริฐ พวกเขาจะล้มเหลวอย่างที่พวกเขาล้มเหลวเสมอ เมื่อซาอูลแห่งทาร์ซัสสร้างความเสียหายให้แก่คริสตจักร พระเยซูทรงทำให้เขาล้มและพูดว่า “…ซึ่งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเอง” (กิจการ 9:5)

ไม่มีกฏหมาย แก๊งค์ การตั้งข้อกล่าวหา และการประกาศต่อต้านคริสตจักรที่สามารถทนอยู่ได้ คริสเตียนจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นและยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐทุกแห่งหน จงประกาศอย่างกล้าหาญด้วยความเชื่อมั่นที่แน่นอน แม้จะต้องตาย

จงพิจารณาถึงการชักชวนของอัครทูตเปาโลเกี่ยวกับพระคริสต์และข่าวประเสริฐในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมาก! คุณไม่สามารถถูกข่มขู่ด้วยความตายได้เมื่อคุณตายไปแล้ว! เราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นอย่ากลัวความตาย เพราะการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

ในส่วนที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐ พวกเราบางคนได้มาถึงจุดที่เข้าใจว่าไม่ว่าเราจะตายหรือมีชีวิต เราก็จะชนะ ดังนั้นเราจะไม่ขอโทษเกี่ยวกับพระกิตติคุณ เราพร้อมและสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ได้! เราพร้อมแล้วสำหรับทุกสถานการณ์ เราได้คิดค่าใช้จ่ายและมาถึงข้อสรุปเดียวว่าข่าวประเสริฐต้องถูกประกาศ ไม่มีคำขู่ใดๆที่สามารถหยุดยั้งเราได้!

ยกไหล่ของคุณ ยกคางขึ้น ยึดอก เพราะคุณเป็นทูตของพระคริสต์ ผู้แบกข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจที่ช่วยให้รอดของพระองค์ นี่คือวัตถุประสงค์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่คุณยังมีชีวิตอยู่ คุณอุทิศถวายแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง คุณคือทรัพย์สินของพระองค์ ดังนั้นไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถทำร้ายหรือขัดขวางคุณจากการทำให้ลิขิตชีวิตของคุณในข่าวประเสริฐสำเร็จได้

จงให้ความปรารถนาในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกเผาไหม้ในหัวใจของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จงแน่วแน่และป่าวประกาศเหมือนอัครทูตเปาโลว่า “ …เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ และถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 9:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ด้วยคำพูดและการกระทำ ผ่านทางหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศอย่างเต็มที่รอบโลก และหลายคนได้ถูกลากเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า! วิญญาณแห่งการครอบครองได้ถูกกระตุ้นในลูกๆ ของพระเจ้าทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอย่างปราศจากความกลัวและในความเชื่อ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 1:14; กิจการ 18:9-10; 2 โครินธ์ 1:7-10


Comments are closed