อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017

ขุมทรัพย์ในท่ามกลางศัตรู
Treasures In The Midst Of Adversities
“และข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผล และคนขัดขวางก็มีมากด้วย” (1 โครินธ์ 16:8-9)

    อาจารย์เปาโล ในข้อพระคำตอนต้นได้ตระหนักถึงหน้าต่างของโอกาสที่เปิดออกสำหรับเขาในการรับใช้ในเมืองเอเฟซัส อย่างไรก็ดีเป็นโอกาสที่อยู่ท่ามกลางศัตรู เขามีความไวมากพอในวิญญาณของเขาที่จะไม่เห็นเพียงแค่โอกาสเท่านั้น เขายังเห็นคนที่ขัดขวางมากมายด้วย เป็นเหมือนกับการได้พบขุมทรัพย์ที่อยู่ท่ามกลางดงหนาม และพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเหมือนกับดัก ถ้าคุณจะต้องเอาขุมทรัพย์นั้น คุณจะต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรกับศัตรู

ศัตรูที่เปาโลกล่าวถึงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ศัตรูที่อยู่เฉย แต่เห็นศัตรูที่ดุร้าย! เมื่อเขาพูดถึงประสบการณ์นั้นในเวลาต่อมา เขากล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชีย คือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลัง จนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้” (2 โครินธ์ 1:8) และใน 1 โครินธ์ 15:32 เขากล่าวว่าเขาได้ต่อสู้กับสัตว์ป่าในเอเฟซัส “ถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้น…”

ประสบการณ์นั้นเสี่ยงต่อชีวิต แต่โดยการยอมจำนนต่อการนำของพระวิญญาณ เขามีชัยชนะ เปาโลได้เทศนาและสั่งสอนพระคำอย่างมากด้วยภาระใจในเมืองเอเฟซัส และพระคำได้บันทึกอย่างเจาะจงว่าพระคำของพระเจ้าได้ขยายออกไปอย่างมากในเมืองเอเฟซัส และมีชัยชนะ (กิจการ 19:20) มีสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเพื่อช่วยให้เราทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรา และในการดำเนินชีวิตแห่งพระสิริและชัยชนะซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เรา แต่คุณจะต้องทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเวลา พระองค์ได้ประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อนำเราในทุกสิ่งของชีวิต

ก่อนที่คุณจะรับทำงานหนึ่ง หรือเข้าไปทำธุรกิจหนึ่ง หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญ ให้พระองค์ทรงนำคุณ และแสดงให้คุณเห็นอนาคตที่คุณกำลังจะดำเนินไป อธิษฐานอย่างมากในภาษาแปลกๆ เพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆ ขุมทรัพย์นั้นอาจเป็นศัตรูก็เป็นได้ แต่เมื่อคุณสามัคคีธรรมกับ
พระวิญญาณ พระองค์จะทรงนำคุณเพื่อให้เห็นศัตรูที่อาจมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหลุมลึก สิ่งกีดขวาง หรือปัญหา และนำคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นไปอย่างมีชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพเจ้า และเป็นที่ช่วยเหลือในยามยากลำบาก! พระองค์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้าและนำข้าพเจ้าไปในทางแห่งชีวิต ดังนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะเสมอไป ไม่ว่าศัตรู ความยากลำบาก ความท้าทาย หรือลมที่พัดมาปะทะ หัวใจของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้า เป็นที่ป้องกันและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในชัยชนะ และในการครอบครองแห่งพระคำในวันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 27:1-3; อิสยาห์ 41:13-14


Comments are closed