อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2015

ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร!
It’s Based On Who You Are!

“ฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัม ซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปีแล้ว ไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสะบาโต” (ลูกา 13:16)

    สิทธิอำนาจและความเหนือกว่าของเราเหนือซาตานและสมุนแห่งความมืดนั้นขึ้นอยู่กับสถานะที่คุณเป็น นั่นก็คือเชื้อสายของอับราฮัม ผู้ร่วมส่วนในความเป็นพระเจ้า (2 เปโตร 1:14) เราไม่ได้กำลังใช้สิทธิอำนาจของเราเองต่อสู้กับมาร เรากำลังใช้สิทธิอำนาจที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์! ยิ่งกว่านั้น พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะสามารถขับผีออกได้ พระองค์ไม่ได้ให้ขึ้นอยู่กับสถานะใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร คือเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์

แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เมื่อคุณพบว่ามารเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณควรเข้าใจว่านั่นทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามารเข้าใจถึงสิทธิอำนาจ บางครั้งข้าพเจ้าขับไล่มารโดยสัญลักษณ์ “ออกไป” บนมือหรือบนศีรษะ และพวกมันก็ไม่สามารถที่จะทนต่อสู้ได้ พวกมันเข้าใจถึงสัญญาณนั้น บางคนคิดว่าเป็นงานยากในการขับผี แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เป็นการง่ายในการตระหนักว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ และใช้การปกครองของคุณในพระนามของพระองค์

นึกถึงวิธีการที่พระเยซูทรงช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีแห่งความเจ็บป่วยสิงอยู่ ซึ่งทำให้เธอต้องหลังค่อมไม่สามารถยืนตัวตรงได้ เป็นเวลาถึงสิบแปดปี (ลูกา 13:11) เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอ พระองค์ตรัสว่า “หญิงเอ๋ย ท่านได้หลุดออกจากความเจ็บป่วยของท่านแล้ว” แล้วพระองค์ก็ทรงวางมือบนเธอ และทันใดนั้นเธอก็ได้รับการรักษาให้หาย และสรรเสริญพระเจ้า (ลูกา 13:12-13)

และในข้อที่สิบหก พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำที่สำคัญซึ่งเราได้อ่านไปในข้อพระคำตอนต้น บอกให้เรารู้ว่าเชื้อสายของอับราฮัมไม่ควรที่จะถูกผูกมัดโดยซาตาน ดียิ่งกว่านั้น เชื้อสายของอับราฮัมมีฤทธิ์เดชในการปลดปล่อยคนที่ถูกซาตานผูกมัดให้เป็นอิสระ

แม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอน และมีมารร้ายอยู่ทุกหนแห่ง และคุณกล่าวกับมันว่า “จงออกไป!” มันก็จะไป บางคนกล่าวว่า “มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือ?” ตอบง่ายๆ คือใช่! ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู และการใช้พระนามของพระองค์ ซาตานไม่มีส่วนสำคัญ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์ใหม่ โดยเฉพาะในจดหมายฝาก ผู้เขียนไม่ต้องใช้ทั้งบทในการพูดเกี่ยวกับมารและวิธีจัดการกับมัน พระเยซูได้ผูกมัดมันและทำให้มันอยู่ใต้เท้าของเราแล้ว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และดังนั้นจึงเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่ง ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรมากเกินจะวัดได้ และทุกสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตที่ดี: ความเพิ่มพูน ความก้าวหน้า ความสำเร็จ การเกิดผล ความอุดมสมบูรณ์ และชีวิตแห่งพระสิริ เป็นสิทธิโดยกำเนิดของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:13-16


Comments are closed