วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2013

ขึ้นอยู่กับคุณ
It’s Up To You

“เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)

    ในข้อความตอนบนจากพระเยซูนั้น เวลาแห่งการอธิษฐานคือเวลาที่คุณควรจะเชื่อและรับเอา นี่คือคำอธิษฐานแห่งความเชื่อ ถ้าคุณปรารถนาการเปลี่ยนแปลงหรือการอัศจรรย์ขึ้นในส่วนใดก็ตามในชีวิตของคุณ การเปลี่ยนแปลงหรือการอัศจรรย์นั้นขึ้นอยู่กับคุณเป็นส่วนใหญ่ พระเยซูตรัสว่า จงเชื่อว่าจะได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น แท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณ

บางคนเชื่อว่าพระเจ้าเลือกว่าพระองค์จะช่วยหรืออวยพระพรตามแต่พระทัยของพระองค์ นั่นไม่ใช่ความจริง พระองค์ได้ทำสิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่คงไว้ซึ่งชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้าแล้ว (2 เปโตร 1:3) สิ่งที่คุณต้องทำในเวลานี้คือใช้พระคำที่จะสร้างชีวิตของคุณขึ้น และตบแต่งอนาคตของคุณ สิ่งที่คุณทำเกี่ยวกับพระคำนั้นขึ้นอยู่กับคุณ

พระเยซูได้เปิดเผยเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงโดยพระคำ เมื่อพระองค์ได้แบ่งปันคำอุปมาของผู้หว่านเมล็ดใน มัทธิว 13:1-8 เมื่อสาวกถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์จึงตรัสกับประชาชนด้วยอุปมา พระองค์ตอบว่า “…ชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชา…เกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และจะได้ยินด้วยหูของเขา และจะได้เข้าใจด้วยจิตใจของเขา แล้วจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หาย” (มัทธิว 13:15)

ข้าพเจ้าอยากให้คุณสังเกตคำว่า “เวลาใด” หมายความว่าในเวลาที่คุณ “เห็น” พระคำด้วยตาฝ่ายวิญญาณของคุณ “ได้ยิน” และ “เข้าใจ” ด้วยจิตใจของคุณ คุณหรือสถานการณ์ของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลง พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

สดุดี 19:7 กล่าวว่า “กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ…” พระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง! ถ้าคุณภาวนาพระคำ ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นได้! พระคำจะทำให้คนยากจนกลายเป็นคนมั่งมี ทำการรักษากับคนที่เจ็บป่วย และทำให้เกิดความชื่นชมยินดีขึ้นในผู้ที่ทนทุกข์ ยึดพระคำไว้ และพระคำนั้นจะเปลี่ยนแปลงคุณจากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเพิ่มพูนขึ้นในความรู้แห่งพระคำของพระเจ้า ในทุกสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ! ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ และตั้งไว้สำหรับชีวิตอันแสนพิเศษของการครอบครอง ชัยชนะ จุดประสงค์ ฤทธิ์เดช และความเต็มล้น ผ่านทางพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12; ยากอบ 1:22-25; 1 ทิโมธี 4:15-16


Comments are closed