อังคาร ที่ 29 กันยายน 2015

ขับไล่มารร้ายออกไป!
Cast Out Devils!

“พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” และเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขา” (มาระโก 1:25-26)

    มาระโก 16:17-18 กล่าวว่า “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” คริสเตียนทุกคนมีความสามารถในการขับผี! ไม่ต้องถามว่าคุณ “เข้มแข็ง” หรือ “ฝ่ายวิญญาณ” มากเท่าใด สิ่งที่สำคัญคือว่าพระเยซูได้ให้สิทธิอำนาจของพระองค์แก่คุณ ให้คุณเดินในพระนามของพระองค์

ซาตานไม่มีสิทธิ์ในการเข้ามายุ่มย่ามในชีวิตของคุณ หรือในบ้านของคุณ หรือในชีวิตของคนที่คุณรัก ใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์ต่อสู้กับมัน

คุณสามารถขับผีได้ทุกวัน ทุกเวลา และทุกสถานที่ ง่ายๆ โดยใช้พระนามของพระเยซู อย่าต่อรองกับมัน ไล่มันออกไป!

คุณอาจต้องการถามว่า “ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามารได้ออกไปแล้วตอนที่ฉันขับมัน?” นั่นง่ายนิดเดียว พระเยซูตรัสว่าเมื่อคุณขับผี มันก็จะออกไป ถ้อยคำของพระองค์ถือเป็นที่สุด หน้าที่ของคุณคือขับไล่ผีร้าย และเป็นหน้าที่ของมันที่จะต้องเชื่อฟังและทำตาม

อย่างไรก็ดี มีบางครั้งเมื่อผีร้ายสำแดงตัวและร้องออกมาด้วยเสียงอันดังเมื่อพวกมันออกมาจากคนที่มันกำลังถูกขับให้ออกไป ตัวอย่างคือสิ่งที่เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้น เรายังได้เห็นถึงเหตุการณ์ในกิจการ 8:6-8 เมื่อฟิลิปประกาศพระคริสต์ให้แก่ประชาชน “…ผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น…”

ดังนั้นในการขับผี วิญญาณชั่วสามารถร้องด้วยความทรมานในขณะที่มันออกไป และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสีหน้าของผู้ที่ได้รับการช่วยขับผีก็แสดงให้เห็นทันทีว่าพวกเขาแตกต่างออกไปจากเดิม

นอกจากนั้น ไม่สำคัญว่ามารร้ายจะกรีดร้องหรือส่งเสียงดังเมื่อคุณขับไล่มัน สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “…เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” นั่นคือความจริงสูงสุด และควรจะเป็นพื้นฐานความเชื่อของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณขับผี พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือหนีไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้ข้าพระองค์ในการขับผีในพระนามของพระเยซู ผีร้ายและสมุนของมันไม่มีที่ในบ้านของข้าพระองค์ ในร่างกาย การงาน และการเงินของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจในพระคริสต์ของข้าพระองค์ในการทำให้พวกมันอยู่ในที่ของพวกมัน นั่นคือใต้เท้าของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:18-19; กิจการ 16:18


Comments are closed