พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2014

ขับผี!
Cast Out Devils!

“พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” และเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดัง แล้วมันก็ออกมาจากเขา” (มาระโก 1:25-26)

    มาระโก 16:17-18 กล่าวว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” คริสเตียนทุกคนมีความสามารถในการขับผี! ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมี “จิตวิญญาณ” ที่ “เข้มแข็ง” มากเพียงใด สิ่งที่สำคัญคือว่าพระเยซูได้ประทานสิทธิอำนาจของพระองค์แก่คุณแล้ว คุณเดินในนามของพระองค์

ซาตานไม่มีสิทธิที่จะควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณ หรือในบ้านของคุณ หรือในชีวิตของคนที่คุณรัก ใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์ต่อสู้มัน

คุณสามารถขับผีออกวันไหน เวลาไหน หรือที่ไหนก็ได้ เพียงใช้พระนามของพระเยซู อย่าต่อรองกับมัน และให้ไล่มันออกไป!

คุณอาจต้องการจะถามว่า “แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผีได้ออกไปแล้ว ตอนที่ฉันไล่มันออกไป?” ง่ายมาก พระเยซูตรัสว่าเมื่อคุณบอกให้ผีออกไป มันก็จะออกไป พระคำของพระองค์เป็นสิ่งรับประกัน หน้าที่ของคุณคือไล่ผีให้ออกไป และหน้าที่ของมันคือการทำตาม

อย่างไรก็ดี มีบางครั้งเมื่อเมื่อผีร้ายสำแดงตัวและร้องเสียงดังเมื่อมันออกไปจากคนที่มันถูกขับไล่ ยกตัวอย่างเช่นที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เรายังเห็นได้อีกครั้งในกิจการ 8:6-8 เมื่อฟิลิปประกาศพระคริสต์กับฝูงชน “…ผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น…”

ดังนั้นในการขับผีนั้น วิญญาณชั่วอาจจะตะโกนออกมาด้วยความทรมานขณะที่กำลังออกไป และมีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกอย่างเด่นชัดจากคนที่ถูกขับผีออก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างที่เกิดขึ้น

นอกจากนั้น ไม่มีความแตกต่างอะไรว่ากรีดร้องหรือตะโกนออกมาเมื่อคุณไล่มันออกไป สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ “…เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” นั่นคือความจริงที่สำคัญที่สุด และควรจะมาจากพื้นฐานความเชื่อของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณขับไล่ผีร้าย มันมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือหนีไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในข้าพระองค์เพื่อขับไล่มารร้ายในนามของพระเยซู มารร้ายและสมุนของมันไม่มีที่ในบ้านของข้าพระองค์ ร่างกาย การงาน และการเงินของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจของข้าพระองค์ในพระคริสต์เพื่อไล่มันออกไปสู่ที่ของมัน คือภายใต้เท้าของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: ลูกา 10:18-19; กิจการ 16:18


Comments are closed