ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2014

“ขอและได้!”
“Ask And Receive!”

“แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 16:24)

    ไม่เพียงพระเจ้าจะสามารถ พระองค์ยังปรารถนาที่จะประทานให้ตามที่คุณทูลขอจากพระองค์ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูได้กล่าวด้วยความตื่นเต้นและมั่นใจในลูกา 11:9 ว่า “จงขอแล้วจะได้…” พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้ พระองค์ให้ด้วยใจกว้างขวางแก่ทุกคนโดยไม่เหนี่ยวรั้งไว้ (ยากอบ 1:5) พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานแก่คุณ มากกว่าที่คุณพร้อมที่จะรับ พระองค์ไม่เคยเห็นว่าสิ่งใดที่ดีเกินไปสำหรับคุณ พระองค์ทรงประทานอย่างมากมายให้กับเราที่จะชื่นชม (1 ทิโมธี 6:17) พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความรัก!

หน้าที่ของคุณคือการปฏิบัติตามพระคำของพระองค์! ขอในพระนามของพระเยซู และรับ ลูกา 12:32 กล่าวว่า “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน” พระเจ้ายินดีที่จะอวยพรคุณและประทานสิ่งดีแก่คุณ เป็นความชื่นชมยินดีของพระองค์ที่จะตอบคำอธิษฐานของคุณและประทานตามใจปรารถนาของคุณ นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสนใจในความยินดีและความสุขของคุณ พระองค์ไม่ต้องการให้คุณเสียใจหรือหดหู่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณอาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างในเวลาที่ซึ่งจำกัดความชื่นชมยินดีของคุณ พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณว่า “จงขอแล้วจะได้ เพื่อความยินดีของคุณจะเต็มเปี่ยม” พระองค์ต้องการให้ความยินดีของคุณสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม อย่าขอด้วยความไม่เชื่อ อย่าขอโดยสงสัย จงขอในความเชื่อ ความเชื่อหมายความว่าสิ่งที่คุณขอเป็นของคุณแล้วเดี๋ยวนี้ ดังนั้นคุณต้องยึดเอาไว้

อย่าหยุดที่จะขอ พระเยซูไม่ได้กล่าวว่า “จงขอ!” พระองค์ตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้” คำว่า “ได้” ในภาษากรีกคือคำว่า “lambano” ซึ่งหมายความว่ายึดครองเป็นเจ้าของ คือได้บางสิ่งและทำให้เป็นของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแต่งงานแล้ว และต้องการจะมีลูก โดยการอธิษฐาน และรับ กล่าวว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าได้รับลูกของข้าพเจ้า” ทันทีหลังจากนั้น เริ่มต้นเป็นพยาน ถ้าคุณถูกถามว่า “มีสัญญาณอะไรบ้างหรือยัง?” ตอบว่า “ฉันไม่รอสัญญาณ ลูกของฉันอยู่ภายในฉันแล้ว!” เรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการรับในวิญญาณของคุณในสิ่งที่คุณปรารถนาจากพระองค์

เมื่อคุณได้รับจากพระเจ้า คุณจะต้องประพฤติเช่นนั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้ (lambano)” เริ่มต้นปฏิบัติตัวเหมือนคุณรู้ว่าสำเร็จแล้ว ถ้ามีสิ่งใดที่คุณปรารถนา จงใช้ความเชื่อของคุณในวันนี้ ทูลขอจากพระบิดาในนามของพระเยซู และรับคำตอบ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินในพระสิริของพระเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพยานแห่งความรัก ฤทธิ์เดช ความยิ่งใหญ่ และพระคุณของพระองค์ และในนามของพระเยซู ข้าพเจ้ากำลังรุดหน้าไป จำเริญขึ้น และยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆวัน ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างมากในวันนี้โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า และประทานตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า ความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ไหลล้นในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 7:9-11; มัทธิว 21:22; มัทธิว 7:7


Comments are closed