เสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2014

ขออย่างเจาะจง…ด้วยการขอบพระคุณ!
Definite Requests…With Thanksgiving!

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” (ฟิลิปปี 4:6)

     ในฉบับแปลแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่นของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นแปลว่า “อย่ากลัวหรือกังวลในสิ่งใดเลย แต่ในทุกสถานการณ์และในทุกสิ่งทูลความต้องการของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าในการอธิษฐานและทูลขอ (อย่างเจาะจง) กับการขอบพระคุณ” เป็นสิ่งที่สวยงามหรือไม่ที่พระองค์ทรงคาดหวังให้เราทูลขออย่างเจาะจงต่อพระองค์? บางคนทูลขอแบบไม่เจาะจง แม้ว่าบางคนจะอธิษฐานแบบนี้ต่อไปอีกสิบปี คำอธิษฐานของเขาก็จะยังไม่เกิดผล

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราถึงกุญแจสำคัญสองอย่างของคำอธิษฐานที่เกิดผล การอธิษฐานอย่างเจาะจง และการขอบพระคุณ ในมาระโก 11:23 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” พระเยซูไม่ได้บอกให้เราพูดให้ “ภูเขาทั้งหลาย” แต่ให้ “ภูเขานี้” พระองค์กำลังสอนให้เราเจาะจงในการใช้ความเชื่อของเรา

เมื่อคุณมีความปรารถนาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เจาะจงและแข็งแรง และประกาศความเชื่อของคุณตามนั้น คุณจะมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์แห่งการสำแดงออกถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ยิ่งกว่านั้น เมื่อความปรารถนาของคุณได้รับคำตอบ คุณจะสามารถบอกและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์นั้นๆ ได้ อย่าเพียงอธิษฐานเฉยๆ แต่ให้ขออย่างเฉพาะเจาะจง

พระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตที่ปราศจากความกังวัลและความเครียด พระองค์ต้องการให้คุณไปหาที่พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยใจกล้าหาญ ทูลขอ และได้รับพระคุณที่เจาะจงซึ่งคุณต้องการสำหรับความสำเร็จและความยอดเยี่ยมในส่วนต่างๆในชีวิตของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญความท้าทายใดก็ตาม อย่ากลัวหรือสงสัย! แต่ทูลขออย่างเจาะจงต่อพระบิดา ด้วยการขอบพระคุณ ในนามของพระเยซู และคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์เดินในสติปัญญาของพระเจ้า ในการจัดการส่วนต่างๆของชีวิต ตาของข้าพระองค์เปิดออกต่อการแก้ปัญหาและความเป็นไปได้ในขณะที่ข้าพระองค์จดจ่อที่พระคำ! ดังนั้น สันติสุขที่เกิดความเข้าใจจะปกป้องจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ไว้ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:25; มาระโก 11:23


Comments are closed