พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2017
ของประทานแห่งพระนามของพระองค์
The Gift Of His Name
“สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:13-14)

     พระเยซูได้ประทานสิทธิ์ในการใช้พระนามของพระองค์แก่เรา และพระนามของพระองค์เป็นของคุณในวันนี้ คุณมีสิทธิ์ในการใช้พระนามของพระเยซู คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระนามของพระองค์

ก่อนการเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 28:18-19) สิทธิอำนาจทั้งหมดบนสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มอบไว้แก่พระเยซูแล้ว ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้และนอกเหนือจากนั้นอยู่ภายใต้พระนามของพระเยซู

วันที่คุณบังเกิดใหม่ คุณหยุดที่จะมีชีวิตในนามของคุณเอง คุณได้รับพระนามของพระเยซู ดังนั้นคุณควรที่จะอยู่ในที่ของพระองค์ ด้วยสิทธิอำนาจและพระลักษณะของพระองค์ ถ้อยคำของคุณมีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหมือนอย่างพระเยซู พระนามของพระองค์มีฤทธิ์เดชในทุกที่ มีพลังเหนือรัฐบาล มารร้าย และฤทธิ์เดชทุกอย่าง ใช้พระนามนั้น

มีคริสเตียนไม่มากที่รู้วิธีในการใช้พระนามของพระเยซู พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงชื่อที่ใช้จบคำอธิษฐานเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเป็นมากกว่านั้น พระคำกล่าวว่า “สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:13-14) นี่คือคำพูดของพระเยซู และพระองค์ไม่ได้กำลังหมายถึงการอธิษฐาน เพราะว่าคุณไม่สามารถอธิษฐานต่อพระเยซูในพระนามของพระเยซู พระองค์กำลังพูดถึงการใช้พระนามของพระองค์เป็นเครื่องมือ สั่งให้เกิดขึ้นในพระนามของพระองค์

เปโตรได้ทำสิ่งนี้กับชายที่เป็นง่อยที่ประตูพระวิหารที่ชื่อว่าประตูงาม เขาพูดว่า “ในนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ลุกขึ้นและเดิน” และเขาได้จับมือชายคนนั้นและฉุดเขาขึ้น และข้อเท้าของชายคนนั้นก็ได้รับกำลัง พระคำกล่าวว่า “เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหาร พร้อมกับเปโตรและยอห์น ทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้า” (กิจการ 3:8) น่าทึ่ง! ในกิจการ 3:16 และ กิจการ 4:9-10 เปโตรประกาศว่าพระนามของพระเยซูเป็นเครื่องมือในการทำการอัศจรรย์ สรรเสริญพระเจ้า!

คุณมีของประทานที่ดีที่สุดที่เคยมีมา คือของประทานแห่งพระนามของพระเยซู ใช้พระนามนี้ทุกวัน และทุกหนแห่ง เมื่อคุณสั่งบางสิ่งให้เกิดขึ้นในพระนามของพระองค์ พระองค์จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น เพราะว่าพระองค์มีฤทธิ์เดช สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งพระนามของพระเยซูและสิทธิอำนาจที่ให้แก่ข้าพระองค์การใช้พระนามนั้น โดยพระนามนั้น ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องและแต่งตั้งให้อยูเหนือนามทั้งปวงข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองทุกสถานณ์และสภาพแวดล้อมทุกอย่างในชีวิต อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18-20; ฟีลิปปี 2:8-11


Comments are closed