อาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2017
ของประทานแห่งการสามัคคีธรรม
The Gift Of Fellowship
“พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9)

     โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ ภาษากรีกของคำว่าสามัคคีธรรมคือ “koinonia” ซึ่งหมายถึงความเป็นหนึ่ง การร่วมส่วน การเข้าสนิท และการแบ่งปันให้แก่กันและกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และนั่นเป็นสิ่งที่ดีสุดในการเป็นคริสเตียน เป็นส่วนสำคัญของการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ การทนทุกข์ของพระองค์และการเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะของพระองค์ได้นำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า ทำให้เราเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ (โรม 8:17)

คุณไม่ได้ทำให้ตัวเองสมควรได้รับ คุณไม่ได้พยายามเพื่อไปถึงจุดนั้น แต่เกิดขึ้นผ่านทางการทรงเรียกของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ เราอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระผู้ทรงสร้างจักรวาลนี้ 1 ยอห์น 1:1-3 กล่าวว่า “…สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเรา และเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์”

เป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามจะรู้เรื่องนี้จะดำเนินชีวิตด้วยความกังวลใจ คุณไม่สามารถเข้าใจในสิ่งนี้และยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคต เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลนี้ ผู้ที่รักคุณมากกว่าชีวิต คงจะดีเยี่ยมสำหรับเราที่จะเป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ของพระองค์ หรือเป็นสิ่งทรงสร้างที่ทรงโปรดปราน แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะนำเราเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ น่าประหลาดใจที่พระเจ้าซึ่งเต็มด้วยพระสิริจะนำคุณเข้าสู่ระดับเดียวกับพระองค์!

ผู้เขียนสดุดีประหลาดใจในเรื่องนี้ และในความฉงนของเขากล่าวว่า “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา? พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว และทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขา พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา” (สดุดี 8:4-6)

ให้เข้าใจว่าโลกนี้เป็นของคุณเพราะว่าคุณอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระผู้ทรงสร้างจักรวาล คุณไม่ต้องดิ้นรนเพื่อแสวงหาสิ่งที่คุณต้องการ พระคุณของพระเจ้าจะนำคุณไปในชัยชนะเสมอและในทุกสถานการณ์ คุณได้ชีวิตแห่งพระพรในพระคริสต์แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของพระพรที่อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ช่างเป็นเกียรติ พระพร และโอกาสที่ได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ข้อจำกัดทุกอย่างถูกนำออกไป! ข้าพเจ้ามีอิสรภาพในการรับใช้พระเจ้าและมีชีวิตที่ดีเยี่ยม ชื่นชมกับมรดกของข้าพเจ้าในฐานะทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ ช่างเป็นชีวิตแห่งพระพรในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; เอเฟซัส 5:30


Comments are closed