จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2014

ของประทานสำคัญสามประการของพระเจ้า
The Three Cardinal Gifts Of God

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    ของประทานสำคัญสามประการของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นี้ได้ประทานให้แก่เราผ่านทางข่าวประเสริฐ นี่คือของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ ของประทานแห่งความชอบธรรม และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ โรม 6:23 บอกเราว่า “…ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ชีวิตนิรันดร์ได้ประทานให้กับเราเมื่อเราบังเกิดใหม่ ชีวิตนี้ไม่เหมือนกับชีวิตมนุษย์ เป็นชีวิตของพระเจ้า คุณไม่สามารถเพียรพยายามเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์มาครอบครอง คุณไม่สามารถจ่ายเงินซื้อมาได้ เพราะว่าเป็นของประทานจากพระเจ้า โดยปราศจากชีวิตนิรันดร์คุณจะไม่มีธรรมชาติเดียวกันกับพระเจ้า จะไม่มีการสามัคคีธรรม และจึงไม่มีความสัมพันธ์

ความชอบธรรมก็เป็นของประทานเช่นกัน โรม 5:17 กล่าวว่า “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ เป็นธรรมชาติและความสามารถของพระองค์ในการถูกต้องเสมอ พระองค์ไม่เคยผิด และเมื่อพระองค์ใส่ธรรมชาติและความสามารถนี้ในวิญญาณของคุณ คุณสามารถเดินในความสม่ำเสมอกับพระประสงค์ของพระองค์ และทำให้พระองค์พอพระทัยด้วยชีวิตของคุณได้ และคุณสามารถยืนต่อหน้าพระองค์โดยปราศจากการกล่าวโทษ ความต่ำต้อยหรือความรู้สึกผิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นของประทานของพระเจ้าให้แก่เราด้วย อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในกิจการ 2:38 “…จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่ทำงานภายในเรา ในฐานะคริสเตียนคุณต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการมีชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน…” (ยอห์น 14:16)

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อช่วยคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพราะว่าไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าแก่คุณ ทำให้คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณ และเปิดเผยพระประสงค์ของพระบิดาแก่คุณและผ่านทางคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความสามารถที่เหนือธรรมชาติแก่คุณเพื่อให้คุณถวายเกียรติแด่พระเจ้า และความกล้าหาญในการประกาศพระคริสต์ให้เป็นที่รู้จักในโลกของคุณ

ของประทานทั้งสามนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเราในการเป็นคริสเตียน เพราะว่าเป็นแสดงถึงการเติมเต็มพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ศึกษาพระคำและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ ความชอบธรรม และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งต่างๆ เกิดเป็นผลดีในทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งดีอันใดในชีวิต ข้าพเจ้าตระหนักถึงของประทานของพระเจ้าที่ทำงานในข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ดีว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:: 2 โครินธ์ 1:22; โรม 5:17


Comments are closed