จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2017
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
The Gift Of The Holy Spirit
“เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานจากพระเจ้าให้กับคุณ ส่วนหนึ่งของการปรนนิบัติของพระองค์ในชีวิตของคุณคือการที่พระองค์ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นจริงสำหรับคุณ ดังนั้นในขณะที่คุณยังอยู่ในโลกนี้ คุณดำเนินชีวิตเหมือนคุณอยู่ในสวรรค์ พระองค์ได้ใส่ฤทธิ์เดชและความสามารถในการดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติและทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติให้แก่คุณ ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “…แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุง จนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน” (ลูกา 24:49) และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มา พวกเขาก็ได้รับฤทธิ์เดช

เหตุผลที่คุณควรจะพูดกับคนบาปด้วยความกล้าหาญเกี่ยวกับพระเยซูก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ และพระองค์จะทำให้คนบาปตระหนักถึงความบาปของเขาและให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจริง เราไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่พระเยซูคริสต์บังเกิด ถูกตรึง ถูกฝัง หรือตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมา หรือเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ แต่เราเชื่อในพระองค์ นี่กลายเป็นบางสิ่งที่คุณไม่สามารถเอาออกไปจากเราได้ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับตราของพระองค์ไว้ในหัวใจของเราแล้ว

พระเยซูได้เรียกพระองค์ว่าพระวิญญาณแห่งความจริง เป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงแก่วิญญาณของคุณ ถ้าคุณต้องการรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับอะไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยความจริงนั้นแก่คุณ หลายคนเดินในความสับสนเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใช้โอกาสของการสถิตอยู่ของพระองค์และการปรนนิบัติของพระองค์ในชีวิตของพวกเขา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่คุณต้องการสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะตลอดไป

ไม่มีศาสนาคริสต์ที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงนำคุณในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ในเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ พระองค์ทรงนำคุณออกจากปัญหา ถ้าความเชื่อของคุณไม่เข้มแข็งเพียงพอ อย่างไรก็ตามถ้าความเชื่อของคุณได้รับการสร้างอย่างเข้มแข็ง พระองค์สามารถนำคุณเข้าไปในปัญหาเพื่อที่คุณจะมีชัยชนะในปัญหานั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำของคุณ สามัคคีธรรมกับพระองค์ พูดกับพระองค์เกี่ยวกับทุกสิ่ง พระองค์เป็นจริงมากยิ่งกว่าอากาศที่คุณหายใจ และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เดินตามในขณะที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ในการทำให้น้ำพระทัยของพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จ มากยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพระองค์ตระหนักในการปรนนิบัติและการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ให้รู้และเดินในความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 5:32; กิจการ 10:45; โรม 8:14


Comments are closed