ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013

ขนาดของความเชื่อ
The Measure Of Faith

“ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน” (โรม 12:3)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนบน อาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังกล่าวถึงทุกคนในโลกนี้ แต่หมายถึงพวกเรา คริสตจักร “…ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน…” (โรม 1:7) พระเจ้าได้ประทานให้กับเราขนาดของความเชื่อ “ขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “ขนาดความเชื่อ(a)” พระองค์ใช้คำที่เฉพาะเจาะจง “the” เพื่อแสดงให้เห็นถึงว่ามีเพียงขนาดความเชื่อเดียวเท่านั้น และพระองค์ได้ประทานขนาดความเชื่อเดียวกันนี้ให้กับทุกคน
ถ้าพระคัมภีร์กล่าวว่า “ขนาดความเชื่อ (a) ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” นั่นอาจหมายความว่าเราทุกคนได้รับขนาดความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่เปล่าเลย มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะว่ามีเพียงขนาดความเชื่อเดียวเท่านั้น และเราทุกคนต่างได้รับขนาดความเชื่อนั้นในการบังเกิดใหม่ แต่สิ่งที่คุณทำกับขนาดความเชื่อนั้นคือความรับผิดชอบของคุณ คุณอาจถามว่า “ถ้าฉันได้รับความเชื่อที่ฉันต้องการแล้ว ทำไมพระเยซูถึงตรัสไว้ในมาระโก 11:22 ว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด”
คุณต้องตระหนักว่าคำสอนของพระเยซูในเรื่องความเชื่อที่พบในมัทธิว มาระโก และลูกา มีเพื่อความเข้าใจของมนุษย์ที่ยังไม่บังเกิดใหม่ แต่ในฐานะผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว คุณบังเกิดจากพระคำ ด้วยความเชื่อในวิญญาณของคุณ ความเชื่อมาถึงคุณเมื่อคุณรับเอาข่าวประเสริฐ ขนาดความเชื่อเดียวกันนั้นได้มอบไว้แก่เราทุกคนแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็คือใช้ความเชื่อของคุณและทำให้ความเชื่อนั้นเติบโตขึ้น คุณเพิ่มพูนความเชื่อของคุณโดยการฟังพระคำ (โรม 10:17) แต่ความเชื่อของคุณจะเติบโตเข้มแข็งขึ้นเมื่อคุณใช้ความเชื่อนั้นโดยการทำตามพระคำ
พระเยซูได้บอกแก่เราว่าควรจะทำอย่างไรในยามที่เรามีความเชื่อน้อย พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าท่านมีความ เชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า `จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลย” (มัทธิว 17:20) จงอย่าคิดว่าความเชื่อของคุณเล็กน้อยเกินไป ไม่ว่าคุณคิดว่าความเชื่อของคุณจะน้อยเพียงใดก็ตาม มันสามารถเคลื่อนภูเขาไปได้ ความเชื่อที่ได้ใส่ไว้ภายในวิญญาณของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่นั้นมีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จงใช้ความเชื่อเปลี่ยนแปลงโลกของคุณ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ซึ่งเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ และสำหรับสถานการณ์ที่ข้าพระองค์กำลังเผชิญอยู่ในชีวิตที่ซึ่งความเชื่อของข้าพระองค์ได้รับกำลังขึ้น ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระองค์สร้างโลกของความเชื่อแห่งชัยชนะที่มีชัยในทุกสถานการณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; ฮีบรู 11:1


Comments are closed