พุธ ที่ 15 ตุลาคม 2014

ขนาดของความรัก
The Dimensions Of Love

“เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:17-19)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้แสดงให้เราเห็นถึงขนาดทั้งสี่ของความรักของพระเจ้า ความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก ความรักของคุณสามารถไปได้ไกลขนาดไหน? สามารถรักคนที่บาปที่สุดได้หรือไม่? สามารถไปถึงคนที่ล้มเหลวมากที่สุดได้หรือไม่? สามารถขยายออกไปโดยไม่สิ้นสุดได้หรือไม่?

ครั้งหนึ่งเปโตรได้ถามพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ” สิ่งที่พระเยซูได้ตอบนั้นยอดเยี่ยมมาก พระองค์ตรัสว่า “…เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบ” (มัทธิว 18:21-22) นี่เท่ากับสี่ร้อยเก้าสิบครั้งในหนึ่งวัน จินตนาการว่าบางคนทำผิดกับคนเท่านั้นในหนึ่งวัน พระเยซูบอกว่า “ยกโทษ”

อาจารย์เปาโลได้เป็นพยานไว้ใน 1 ทิโมธี 1:12-13 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยเป็นคนหลู่พระเกียรติ ข่มเหง และกระทำการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาจากพระองค์ ความรักของพระองค์ได้มาถึงข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากทางแห่งความพินาศ” ความรักของคุณไปได้ไกลแค่ไหน? คุณสามารถให้อภัยได้มากเท่าใด?

ความรักไม่เคยยอมแพ้ ความรักนั้นอดทนนานและไม่จดจำความผิดของคนอื่น ความรักให้อภัยมากเท่าที่ต้องทำ ไม่มีขีดจำกัด ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลต้องอธิษฐานว่าคนของพระเจ้าจะเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่ไร้ขีดจำกัด วัดไม่ได้ และปราศจากเงื่อนไข การเปิดเผยนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไป และประทานความกล้าที่พิเศษและความมั่นใจในชีวิตให้กับคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์อยู่ในใจของข้าพเจ้าโดยความเชื่อ ข้าพเจ้าวางรากลงในความรัก และสามารถเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่มีขีดจำกัด วัดไม่ได้ และไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มล้นไปด้วยทั้งหมดของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:1-13


Comments are closed