พุธ ที่ 21 กันยายน 2016

ขณะที่คุณมองดูคุณได้รับการเปลี่ยนแปลง

As You Look You’re Changed

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์…” (ฮีบรู 12:2)

    ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นและมีอยู่ในพระเยซู โคโลสี 2:9 กล่าวว่า “เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์” พระองค์ทรงเป็นการสำแดงทั้งหมดของความเป็นพระเจ้า ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้แล้วว่าทำไมพระองค์จึงทรงตรัสว่า “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา…” (ยอห์น 14:9) ในข้อที่สิบเอ็ดของบทเดียวกันพระองค์ตรัสว่า “จงเชื่อเราเถิดว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา…” (ยอห์น 14:11)

ดังนั้นในการมองเห็นพระเยซูก็คือการมองเห็นพระบิดา ในวันนี้เราเห็นพระองค์ในพระคำ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระคำที่มีชีวิต พระองค์คือความงามของพระเจ้า สิ่งสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณรู้จักพระเยซูมากขึ้น เมื่อคุณเห็นพระองค์ในพระคำและผ่านทางพระคำมากขึ้น คุณก็จะรู้จักและเห็นตัวคุณเองมากขึ้น เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์ คุณไม่สามารถรู้จักพระเยซูโดยไม่ค้นพบเกี่ยวกับตัวคุณด้วยได้ พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) ดังนั้นในการรู้จักพระองค์ก็คือการรู้จักตัวคุณ

ไม่น่าแปลกที่พระคำกล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18) พระสิริของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระฉายหรือความสว่างของพระสิริของพระเจ้า และเป็นผู้สำแดงพระลักษณะของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) ดังนั้นถ้าคุณมองเห็นพระสิริของพระเจ้าในกระจกของพระเจ้า (พระคำของพระองค์) คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ยิ่งคุณมองเห็นพระองค์ในพระคำมากเท่าใด คุณก็จะมองเห็นว่าคุณเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเท่านั้น: ภาพสะท้อนและผู้สะท้อนที่สมบูรณ์แบบของพระสิริของพระเจ้า

ดังนั้น ให้สายตาของคุณอยู่ที่พระองค์และมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป ยากอบ 1:25 กล่าวว่า ใครก็ตามที่มองดูอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับพร พูดอีกนัยหนึ่งคือเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ เกิดผลเสมอ และจำเริญขึ้นในทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เปลี่ยนข้าพระองค์ให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ซึมซับและได้รับตำแหน่งสำหรับชีวิตแห่งพระสิริและชัยชนะที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เต็มด้วยกำลัง ความกล้าหาญ ความเชื่อ และสติปัญญา เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22-25


Comments are closed