ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2015

ขจัดความบาป
Get Rid Of Sin

“ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18)

    ชัยชนะกับพระเจ้าในการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง แต่คุณเห็นหรือไม่ว่าถ้าหากคุณต้องการมีชัยชนะกับพระเจ้าในการอธิษฐาน และได้รับคำตอบจากพระองค์ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอธิษฐานเช่นนั้น ไม่ว่าจะเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อคนอื่น หรือเพื่อสถานการณ์ใดก็ตาม สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสารภาพความผิดบาปของคุณ บางทีอาจจะเป็นการที่คุณไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

มีประเภทที่แตกต่างกันของความบาปที่คนทำ ยกตัวอย่างเช่น ความบาปในเรื่องความเย่อหยิ่ง ถ้าคุณไม่สารภาพความบาปเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถมีชัยชนะกับพระเจ้าได้ หลักการเดียวกันนี้ใช้กับความบาปทุกประเภท คุณไม่สามารถมีชัยชนะกับพระเจ้าในการอธิษฐานได้ เพราะว่าความบาปจะยังอยู่ในใจของคุณ และเหมือนที่ดาวิดได้กล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18)

อิสยาห์กล่าวว่า “ดูเถิด พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มิได้สั้นลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรือพระกรรณตึง ซึ่งจะไม่ทรงได้ยิน แต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน” (อิสยาห์ 59:1-2) การเป็นคริสเตียนนั้นคือการเดินในความชอบธรรม คุณไม่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าร่วมกับความบาปของคุณได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม ชอบธรรม และบริสุทธิ์

“ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป และถ้าผู้ใดทำบาป เราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั้น” (1 ยอห์น 2:1) คุณไม่จำเป็นต้องทำบาป แต่ถ้าคุณทำ สารภาพอย่างรวดเร็ว รับการยกโทษและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง 1 ยอห์น 1:9 กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” พระคำของพระองค์คือสิ่งที่ชำระ ทำให้ใจของคุณสะอาดจากความบาปและความอธรรมทั้งสิ้น มอบตัวของคุณแด่พระคำ พระคำของพระองค์คือแสงสว่างที่แท้จริงที่จะนำคุณไปในทางแห่งความชอบธรรมเสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ พระองค์ได้ชำระใจของข้าพระองค์เพื่อให้เดินกับพระองค์ในความชอบธรรม ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และข้าพระองค์เดินอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ ให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง ในขณะที่ข้าพระองค์เกิดผลแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:5-6; สุภาษิต 12:28; 1 ยอห์น 1:9


Comments are closed