จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2016

ก้าวไปด้วยความเชื่อ
Take The Step Of Faith

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

    ลูกทุกคนของพระเจ้ามีความเชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้ให้ขนาดความเชื่อแก่มนุษย์ทุกคน (โรม 12:3) อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งบางคนไม่กล้าที่จะทำตามความเชื่อของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลานมัสการในคริสตจักร อาจมีบางคนที่มีถ้อยคำเผยพระวจนะ แต่แทนที่จะพูดถ้อยคำนั้นออกมา เขาตื่นเต้นและไม่สามารถมีความกล้าหาญมากพอที่จะทำเช่นนั้นได้

คนนั้นอาจกำลังคิดว่า “ฉันไม่เคยเผยพระวจนะมาก่อน ฉันจะสามารถยืนขึ้นต่อหน้าผู้คนและเริ่มต้นเผยพระวจนะได้อย่างไร?” ด้วยความคิดเช่นนั้นในสมองของเขา ความเชื่อของเขาก็หายไป และโอกาสก็ผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จสำหรับช่วงเวลานั้น ในขณะที่คนซึ่งเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ต้องรอให้ได้ข้อความทั้งหมดก่อนที่เขาจะยืนขึ้นเพื่อพูดพระคำนั้น ทันทีที่เขาได้ยินประโยคจากพระวิญญาณ เขายืนขึ้นด้วยความเชื่อเพื่อที่จะกล่าวข้อพระคำนั้นออกมา และเมื่อเขาเริ่มต้นพูด พระวิญญาณจะทรงนำเขาจนกระทั้งเขาพูดข้อความครบทั้งหมด

ในการเดินในพระวิญญาณนั้นคือการเดินโดยความเชื่อ และความเชื่อเป็นความเชื่อที่เคลื่อนไหว ไม่ใช่อยู่เฉย เป็นการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า ดังนั้นจงมีความกล้าอยู่เสมอในการปฏิบัติความเชื่อของคุณ เมื่อพระคำของพระเจ้ามาถึงคุณ ลงมือปฏิบัติ ก้าวไปด้วยก้าวแห่งความเชื่อ จินตนาการถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัม “…เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้” (ปฐมกาล 12:1) พระคัมภีร์บอกเราว่าอับราฮัมเชื่อฟัง ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะไปที่ไหน เขาได้ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ

โนอาห์ทำสิ่งเดียวกัน เขาได้ก้าวออกไปด้วยความเชื่อบนพื้นฐานของถ้อยคำที่เขาได้รับจากพระเจ้า “เพราะโนอาห์มีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏ ท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตาย…” (ฮีบรู 11:7) ก้าวไปด้วยความเชื่อในวันนี้ โดยปฏิบัติตามพระคำด้วยความกล้าหาญ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ากล้าหาญ! ข้าพเจ้าก้าวออกไปในวันนี้บนพื้นฐานของพระคำ! โดยความเชื่อของข้าพเจ้าในพระคำ ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น และทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าพระคำในข้าพเจ้าคือพลังที่ผลักดัน! ข้าพเจ้ามีชัยชนะในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ โดยความสามารถของพระวิญญาณพระเจ้าทำงานภายในข้าพเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:6-7; ฮีบรู 11:6; กิจการ 4:13


Comments are closed