อาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2016

“ก้าวออกมาจากเรือ”
“Step Out Of The Boat”
“พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู” (มัทธิว 14:29)

    ในมัทธิว 14 พระเยซูเดินบนน้ำและแสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับชีวิตแห่งความเชื่อ ชีวิตแห่งพระวิญญาณที่เราถูกเรียกให้มี เมื่อสาวกของพระองค์มองเห็นพระองค์เดินบนน้ำ พวกเขากลัว คิดว่าพระองค์เป็นผี แต่พระเยซูคลายความกลัวของพวกเขาและตรัสว่า “…ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” (มัทธิว 14:27)

เมื่อเปโตรได้ยินเสียงของพระเยซู เขากล่าวขึ้นมาว่า “…พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์” (มัทธิว 14:28) พระเยซูตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรก้าวออกจากเรือและเดินบนน้ำไปหาพระเยซู ไม่นานหลังจากนั้น เปโตรเริ่มจมลงในน้ำ เมื่อเขามองเห็นลมพายุ ความกลัวได้จับใจเข้าและทำให้ความเชื่อของเขาหมดไป

การเดินบนน้ำในชีวิตแห่งพระวิญญาณคือที่ซึ่งคุณไม่คำนึงถึงสิ่งใดนอกจากพระคำของพระเจ้า เมื่อคุณออกมาจากพื้นที่สบายและปลอดภัยของเรือ และก้าวออกไปบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้า หลายคนแทนที่จะออกไปในความเชื่อ แต่เลือกที่จะคงอยู่บนเรือเหมือนสาวกคนอื่นๆ จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ถ้าสาวกทั้งหมดก้าวออกไปในความเชื่อและไปอยู่บนน้ำ เมื่อพระเยซูตรัสว่า “มาเถิด!”

จะปฏิบัติความเชื่อของคุณอย่างรวดเร็วและกล้าหาญ มีอะไรอีกมากที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ในพระเจ้า อย่าคงอยู่ในระดับเดิมๆ ทำความเชื่อของคุณให้เติบโตขึ้น ใช้และฝึกฝนความเชื่อของคุณ ในเวลาที่คุณก้าวออกไปในความเชื่อ เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทำ จงปฏิเสธที่จะหวั่นไหว จดจ่อสายตาของคุณที่พระเยซู เปโตรก้าวออกไปจากเรือด้วยความเชื่อ และเดินบนน้ำ แต่ทันทีที่เขาละสายตาจากพระเยซู เขาเริ่มที่จะจม

ฮีบรู 12:2 กล่าวว่า “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์…” นี่หมายความว่าหันจากทุกสิ่ง และจ้องมองดูที่พระเยซู ตั้งใจที่จะหันจากปัญหาและข้อจำกัดทั้งปวง และจดจ่อที่ความจริงแห่งพระคำของพระองค์ ปฏิเสธที่จะคิดหรือรับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก จดจ่อที่พระคำ ตัดโลกนี้ออกไป และมองไม่เห็นอะไรนอกจากพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรจากการกระทำตามพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวไปข้างหน้าโดยพระคำของพระองค์ในวันนี้ มั่นใจในความสามารถของพระคำ ในการทำให้ข้าพระองค์อยู่เหนือและเกิดผลในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ข้าพระองค์อยู่ในเส้นทางที่ไปข้างหน้าและขึ้นไปในความสำเร็จและชัยชนะ อยู่ในตำแหน่งแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:14-15; 2 โครินธ์ 4:13


Comments are closed