อังคาร ที่ 9 กันยายน 2014

ก้าวหน้าในชีวิต
Advancing In Life

“จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง” (1 ทิโมธี 4:15)

    พระคำของพระเจ้ามีการทำงานอยู่ในชีวิตของเรา และนี่คือบางสิ่งที่จำเป็นต้องถูกเน้นย้ำในพระกายของพระคริสต์ คริสเตียนควรจะหิวกระหายในพระคำ คุณจะต้องเปิดใจและความคิดของคุณอยู่เสมอต่อพระคำ ในการเสริมสร้าง ประทานกำลัง และสถาปนาคุณอย่างถาวรในการชื่นชมทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณในพระคริสต์ เราอ่านสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กำชับกับทิโมธีว่า “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ…” อะไรคือสิ่งที่เปาโลกำลังพูดถึง?

ในบทก่อนหน้านั้น เปาโลได้แบ่งปันความจริงที่สำคัญจากพระคำของพระเจ้ากับทิโมธี คือการสำแดงที่เขาต้องการให้ทิโมธีภาวนา ถ้าพระวิญญาณคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษานั้นแก่ทิโมธี โดยผ่านทางอาจารย์เปาโล มันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเราในทุกวันนี้เช่นกัน เราจะต้องภาวนาอย่างต่อเนื่องในการสำแดงแห่งพระคำของพระเจ้าที่เราได้รับ

สังเกตถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวกับทิโมธี “…โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ…” นั่นหมายความว่า “ยอมจำนน” ตัวของคุณเองทั้งหมดต่อพระคำ ยอมให้พระคำมีอำนาจเหนือชีวิตของคุณ ให้พระคำครอบครองความคิดของคุณ มีอิทธิพลต่อถ้อยคำของคุณ และกำหนดการกระทำของคุณ การยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระคำคือการตอบสนองอย่างตั้งใจและจงใจ เริ่มต้นออกมาจากวิญญาณของคุณต่อพระคำของพระเจ้า

จินตนาการว่ามีบางคนพูดกับคุณว่า “ลุกขึ้น” และคุณก็ทำตาม โดยได้ใตร่ตรองถึงคำสั่งและคนที่สั่งแล้ว คุณได้ “ยอมจำนน” ตัวคุณเองต่อคำสั่งนั้น ผลก็คือคุณจะได้ชื่นชมกับผลประโยชน์ของคำสั่งนั้น ผลประโยชน์ของการ “ยอมจำนน” ตัวคุณทั้งหมดต่อพระคำคือ “ผลประโยชน์” ของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน ภาษากรีกแปลคำว่า “ผลประโยชน์” คือ “prokope” ซึ่งมีความหมายว่า ก้าวหน้า รุดหน้า หรือพัฒนา สิ่งนี้หมายความว่าคุณจะพัฒนาไปข้างหน้าโดยพระคำ ความก้าวหน้าของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เมื่อพระคำเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของคุณ

ประโยคที่ว่า “จะได้ปรากฏ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมีความหมายมากกว่า “บางสิ่งได้ปรากฏให้เห็น” ภาษากรีกใช้คำว่า “Phaneros” ซึ่งมีความหมายว่า “กระจายออกไปไกล” การพัฒนาของคุณ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของคุณจะ “กระจายออกไปไกล” คือเป็นที่รู้จักอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง เมื่อคุณ “ภาวนา” และ “ยอมจำนน” ตัวคุณทั้งหมดต่อพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคำ เมื่อข้าพระองค์ภาวนา และยอมจำนนตัวของข้าพระองค์ทั้งหมดต่ออิทธิพลและการครอบครองของพระคำ ข้าพระองค์ก้าวหน้าและพัฒนาออกไปโดยรอบ เป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 143:5; สดุดี 1:1-3


Comments are closed