จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2016

ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ
Keep Making Progress

“ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” (ยอห์น 3:8)

    เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณเป็นสิ่งที่ลึกลับของโลกนี้ เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระวิญญาณ มนุษย์ในโลกไม่สามารถเข้าใจคุณ ไม่น่าแปลกที่ดาวิดกล่าวว่า “ข้าพระองค์เป็นตัวอย่างอันน่าพิศวงแก่คนมากมาย…” (สดุดี 71:7) นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้แก่ทุกคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณ อย่างไรก็ดี คริสเตียนบางคนไม่รู้ถึงสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินชีวิตที่ธรรมดา คุณไม่ธรรมดา คุณไม่ได้มาจากโลกนี้ คุณเป็นของอีกโลกหนึ่ง และดำเนินชีวิตจากอีกโลกนี้ นั่นก็คือโลกฝ่ายวิญญาณ

ในข้อพระคำตอนต้น พระเยซูตรัสว่า “ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่บังเกิดใหม่นั้น เคลื่อนไหวในพระวิญญาณ และโดยพระวิญญาณ และพระวิญญาณนั้นเป็นเหมือนลมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา พระเยซูไม่ได้บอกเราว่าพระวิญญาณเป็นเหมือนอากาศ พระองค์ตรัสว่าเป็นเหมือนลม ลมคืออากาศที่เคลื่อนไหว ดังนั้นพระวิญญาณซึ่งเหมือนลมนั้น ไม่สามารถถูกกำหนดไว้ในที่เดียว ลมคืออากาศที่เคลื่อนไหว

ในวิถีทางเดียวกันนั้น เมื่อคุณบังเกิดใหม่ บังเกิดจากพระวิญญาณ คุณคือวิญญาณที่เคลื่อนไหว ฮาเลลูยา! มีคนที่อยู่ในที่เดียวเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน พวกเขาไม่ได้ก้าวหน้าในชีวิต ทุกสิ่งดูเหมือนคงที่อยู่ นั่นไม่ใช่สำหรับคนที่บังเกิดใหม่และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนนั้นจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ขึ้นไปและไปข้างหน้า ไม่มีการหยุดนิ่ง นั่นคือชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

นั่นควรจะเป็นประสบการณ์ของคุณ อย่าให้การหยุดนิ่งเข้ามาในส่วนใดก็ตามในชีวิตของคุณ เมื่อบางคนถามว่า “คุณเป็นอย่างไรบ้าง?” คุณควรจะตอบว่า “ข้าพเจ้ายอดเยี่ยมและเต็มล้นด้วยพระสิริ ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก!” สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเติบโตเข้มแข็งขึ้นทุกวัน เหมือนอย่างต้นสีดาในเลบานอน และเติบใหญ่เหมือนต้นปาล์ม! ข้าพเจ้าเคลื่อนไหวในพระวิญญาณ และการเพิ่มพูน ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าจะไม่มีวันสิ้นสุด! ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เหนือขึ้นไปในความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดและมีชัยชนะที่ไม่มีขีดจำกัด! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 26:13-14; สุภาษิต 4:18; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed