เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2014

กุญแจสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ
A Key To Victorious Living

“ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้า ดำรงอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 111:10)

    ในมัทธิว 22:29 ขณะที่ทรงสนทนากับพวกสะดูสีอยู่นั้น พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” คนสามารถทำผิดพลาด และเลือกเส้นทางที่ผิดได้ เพราะว่าเขาขาดความรู้ในสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถทำผ่านฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา พระคำของพระเจ้าเป็นสติปัญญาของพระเจ้า และในการเดินนอกพระคำนั้นคือการเดินในความผิดพลาด

การสอนอย่างถูกต้องในพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก คริสเตียนหลายคนในโลกนี้ถูกสอนด้วยพระคำของพระเจ้า แต่ไม่ใช่การสอนที่ถูกต้อง นี่อธิบายได้ว่าทำไมบางคนจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะ เพราะว่าในการที่ใครคนหนึ่งจะดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะได้นั้น เขาจะต้องเข้าใจถึงพระคำก่อน เมื่อพระคำถูกสอนอย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่จะประทานความเชื่อให้คุณเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณเข้มแข็งและเกิดผลในการเดินในความเชื่อของคุณ

เอเฟซัส 4:11-13 บอกเราถึงบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ พระองค์ได้ประทานของประทานห้าประการเพื่อเป็นประโยชน์แก่คริสตจักร “ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” สิ่งนี้สำคัญอย่างไร! นี่คือเหตุผลที่คริสเตียนทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่สอนพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คริสเตียนนั้นมีพื้นฐานอยู่บนพระคำ และคงอยู่ได้โดยพระคำ ดังนั้นคุณสามารถมีชีวิตแห่งชัยชนะได้โดยพระคำเท่านั้น ศึกษาพระคำด้วยตัวของคุณเอง และเพื่อตัวคุณเอง และทำให้แน่ใจว่าได้รับการสอนที่ถูกต้อง เพราะคุณจะสามารถเพิ่มพูนในความรู้ และสามารถจัดการกับชีวิตอย่างยอดเยี่ยมเหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขอบคุณพระเจ้า เพราะพระคำของพระองค์ทรงเป็นโคมส่องเท้าของข้าพเจ้า และเป็นแสงสว่างให้แก่ทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะในวันนี้เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำ ทางของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในพระสิริของพระคำในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; โรม 10:17


Comments are closed