เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013

กุญแจสำคัญในการนำวิญญาณ
A Key Factor In Soul Winning

“ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต และผู้ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา” (สุภาษิต 11:30)

พระเจ้าได้ประทานหน้าที่แก่เราในการนำวิญญาณผู้ที่หลงหาย พระองค์สั่งให้เราออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกชีวิต นำเขาออกจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เราจะต้องตระหนักว่ามีพระเจ้าของโลกนี้ นั่นคือซาตาน ผู้ที่มีความต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการขัดขวางไม่ให้คนได้รับแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 2 โครินธ์ 4:3-4 กล่าวว่า “แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศ ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา”
นี่เป็นเวลาที่ต้องอธิษฐานวิงวอน คุณจะต้องอธิษฐานที่ซาตาน พระเจ้าของโลกนี้ จะเอามืออันสกปรกของมันออกจากคนเหล่านั้นที่คุณต้องการเห็นพวกเขามาถึงพระคริสต์ และสั่งให้ความคิดของพวกเขาเปิดรับแสงสว่างของข่าวประเสริฐ คุณจะต้องอธิษฐานวิงวอนอย่างอย่างไม่หยุด เพื่อแสงสว่างของข่าวประเสริฐจะส่องเข้าไปในใจของพวกเขา คุณต้องยืนหยัดกับสิ่งนี้ “…อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้” (มัทธิว 11:12)
วิญญาณของมนุษย์ยังเป็นพื้นที่หลักของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรของพระเจ้า และอาณาจักรของความมืด พระเยซูได้ยกภาพของความขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องในเรื่องการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระจากอำนาจและอิทธิพลของความมืด กล่าวว่า “…ใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้” (มัทธิว 12:29)
บางคนเคยได้ยินการประกาศข่าวประเสริฐโดยปราศจากการรู้สึกว่าต้องกลับใจให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของพวกเขา สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแทนพวกเขา คำอธิษฐานเป็นทางที่ซึ่ง “คนที่แข็งแรง” จะถูกผูกมัด กำบังเข้มแข็งจะถูกทำลายลง และอำนาจแห่งความมืดบอดของผู้ที่ยังไม่เชื่อจะพังทลาย ดังนั้นจงขมักเขม้นในการอธิษฐานเผื่อผู้ที่หลงหาย เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะจดจ่อที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือพวกเขา ในการนำพวกเขามาถึงความรอด

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระสิริของข่าวประเสริฐของพระองค์จะส่องเข้าไปในใจของผู้ที่ยังไม่เชื่อ ในขณะที่พวกเขาได้ยินพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ต่อสู้กับอำนาจในสถานฟ้าอากาศ และประกาศว่าสิทธิอำนาจของมันหนือพวกเขาได้ถูกทำลายลง และความเข้าใจในเข้าประเสริฐได้เป็นของพวกเขาแล้ว ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 127:1; สดุดี 2:8


Comments are closed