พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2015

กุญแจที่ขาดไม่ได้สำหรับความสำเร็จ
An Inevitable Key For Success

“เจ้าเห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เขาจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต่ำต้อย” (สุภาษิต 22:29)

    ข้อพระคำตอนต้นแสดงให้เราเห็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง นั่นคือความขยัน! บางคนพบตัวเองในสภาวะที่โศกเศร้าในชีวิตเนื่อจากการขาดความสามารถในการใช้ความขยันในชีวิตของพวกเขา และในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้พวกเขาทำ

พระเยซูทรงมีความขยันที่ถ่อมพระทัย พระองค์ตรัสในยอห์น 4:34 “…อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” พระองค์ตะหนักว่าความสำเร็จของพระองค์คือการทำงานของพระบิดา และทำให้สำเร็จ พระองค์ทราบถึงความสำคัญและความหมายนิรันดร์ในหน้าที่ของพระองค์ และทรงอุทิศพระองค์เองในการทำสิ่งนั้นด้วยวินัยและความพากเพียรอย่างมาก

มีบางคนที่ไม่เคยทำอะไรเสร็จหรือทำสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และมีบางคนที่ไปทำงานสาย หรือคิดข้ออ้างขึ้นมาแก้ตัวในการไม่ลงมือทำงาน แต่คนเหล่านั้นก็ยังสงสัยว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการ หรือทำไมพวกเขาจึงไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เหตุผลสำหรับสถานการณ์ของพวกเขานั้นง่ายมาก พวกเขาละเลยอย่างเกียจคร้านในการใช้ความขยันในชีวิตประจำวันของพวกเขา ความขยันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริงภายในคุณ ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงความสำเร็จอย่างพระเจ้า ไม่ใช่ความสำเร็จตามคำจำกัดความของมนุษย์

ความขยันนำคุณให้ไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และเข้าสู่ความมีเกียรติ ในขณะที่ความเกียจคร้านนำไปสู่ความยากจนและความไม่แน่นอน คนขยันหมั่นเพียรทำให้องค์กรของเขาประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองมากกว่าตอนที่พวกเขาเริ่มเข้าไปทำงาน นั่นคือจุดสูงสุดของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จงมีความขยันหมั่นเพียรในทุกสิ่ง และทุกสิ่งที่ได้มอบไว้ให้อยู่ในความดูแลของคุณ

ดูใกล้ๆ ถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จของชายและหญิงในโลกนี้ ไม่ว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตาม จะสามารถมองเห็นสิ่งเดียวกันในชีวิตของพวกเขา นั่นคือความขยัน สิ่งเดียวกันใช้ได้กับสิ่งฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างขะมักเขม้นและใช้พระคำนั้น พระคำจะพัฒนาวิญญาณของคุณ คุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิญญาณของคุณ และการสามัคคีธรรมของคุณกับพระเจ้าจะได้รับการพัฒนาขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในความสามารถของพระวิญญาณเสมอ ไม่เพียงแต่ในความปรารถนาของข้าพเจ้าและความพร้อมในการเริ่มต้นความพยายามใหม่เท่านั้น แต่ในการทำสิ่งเหล่านั้นให้ไปถึงการเกิดผลที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าแน่ใจถึงชีวิตแห่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และสง่าราศี เพราะว่าข้าพเจ้าใช้ความขยันหมั่นเพียรในทุกส่วนในชีวิต ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 9:10; สุภาษิต 10:4; สุภาษิต 14:23


Comments are closed