อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

กิจกรรมสี่สิ่งที่สำคัญของวิญญาณมนุษย์
Four Vital Activities Of The Human Spirit

“เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย” (1 ทิโมธี 4:8)

มีกิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่สำคัญอยู่สี่สิ่งด้วยกัน ซึ่งถ้าทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะทำให้วิญญาณที่ถูกสร้างใหม่นำสิ่งดีต่างๆออกมา โดยไม่ได้เรียงเป็นลำดับ สิ่งแรกนั้นก็คือการภาวนาพระคำ การภาวนาพระคำช่วยทำให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปลึกในวิญญาณของคุณ ทำให้พระคำได้รับการปรุงแต่งในวิญญาณของคุณ ซึ่งจะทำให้พระคำเติบโตอย่างมากภายในคุณและมีชัยชนะ
การภาวนาพระคำนั้นเป็นสูตรที่แน่นอนสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8) เมื่อคุณภาวนาพระคำ กำไรของคุณ ความสำเร็จของคุณ ความรุ่งเรืองและชีวิตเป็นอยู่ที่ดีจะเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เห็น (1 ทิโมธี 4:15)
กิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการอธิษฐาน การอธิษฐานจะปรับสภาพวิญญาณของคุณ และพัฒนาคุณภาพของคุณลักษณะชีวิตของคุณ โดยผ่านทางการอธิษฐาน คุณจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณ และทำให้สภาพแวดล้อมเป็นไปตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 18:1 ว่า “…คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ” อธิษฐานกับอาจารย์คริสบน Yookos ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับคริสเตียนทั่วโลกนี้ เพราะว่ามันได้ให้กำเนิดความเข้าใจใหม่และวัฒนธรรมแห่งการอธิษฐาน
กิจกรรมที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวิญญาณมนุษย์ก็คือการพูดภาษาแปลกๆ 1 โครินธ์ 14:4 กล่าวว่า “ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว…” คำว่า “เจริญขึ้น” ยังหมายถึง พัฒนา สร้างขึ้น ทำให้แข็งแรง และให้พลัง นี่คือสิ่งที่การพูดภาษาแปลกๆกระทำในวิญญาณของคุณ มันจะพัฒนา สร้าง ทำให้แข็งแรง และให้พลังแก่คุณ
และสุดท้าย คือการพูดพระคำทุกเวลา นี่คือกิจกรรมที่สำคัญอีกสิ่งของวิญญาณมนุษย์ และมีความสำคัญเท่าเทียมกัน พระเจ้าทรงเน้นย้ำสิ่งนี้เมื่อพระองค์ทรงกำชับโยชูวาที่จะรักษาพระคำในปากของเขาทุกเวลา (โยชูวา 1:8) คุณไม่ต้องรอจนกว่าความยากลำบากจะมาถึงก่อนที่คุณจะพูดพระวจนะคำ ใช้เวลาในทุกวันสำหรับ “ช่วงเวลาพูด” พูดถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวกับความสำเร็จ ชัยชนะ ความรุ่งเรือง และสุขภาพของคุณ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้น…” (มัทธิว 12:35) นำเอาสิ่งดีภายในคุณออกมาผ่านกิจกรรมของวิญญาณมนุษย์เหล่านี้!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า! ข้าพเจ้าอยู่ในที่ลึกลับขององค์ผู้สูงสุด และอยู่ภายในร่มเงาขององค์ผู้ยิ่งใหญ่ ในสุขภาพ ความปลอดภัย ความรุ่งเรือง และความชื่นชมยินดี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:8


Comments are closed