พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2016

กำหนดเส้นทางของคุณอย่างถูกต้อง
Chart Your Course Aright

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

    ทุกครั้งที่คุณพูด คุณกำหนดชีวิตและอนาคตของคุณ คุณกำหนดเส้นทางของคุณอย่างถูกต้อง สิ่งที่คุณเป็นในวันนี้คือผลจากคำพูดของคุณ สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” นั่นหมายความว่าปากของคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะมีอะไร – ความตายหรือชีวิต ดังนั้นคุณสามารถมองเห็นได้ว่าคุณเป็นความรับผิดชอบสำหรับชีวิตของคุณ เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณได้รับ

พระเยซูตรัสว่า “เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า” (มัทธิว 12:37) สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของพ่อแม่ เพื่อน หรือครูของเจ้า” ไม่ พระองค์ตรัสว่า โดยถ้อยคำที่ออกมาจากปากของคุณเอง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณในการกำหนดเส้นทางของคุณในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้นด้วยปากของคุณ อย่าพูดเกี่ยวกับปัญหาและความยากลำบากที่อาจอยู่รอบตัวคุณ จงประกาศชัยชนะของคุณ

พระคำกล่าวว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:35-37) คุณไม่สามารถเสียเปรียบได้ พระเจ้าได้แต่งตั้งชีวิตแห่งชัยชนะของคุณไว้แล้ว ดังนั้นคุณจะต้องพูดตามนั้น พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ ดังนั้นเราเองก็จะกล้าที่จะยืนยันในเรื่องเดียวกันนั้น (ฮีบรู 13:5)

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” นี่ควรจะเป็นพื้นฐานสำหรับถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ยืนยันว่าคุณมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ตระหนักและประกาศว่าคุณยอดเยี่ยมเต็มด้วยสง่าราศี ดำเนินชีวิตแห่งฤทธิ์เดช การครอบครอง และความชอบธรรม พูดถ้อยคำที่ถูกต้องเสมอและชีวิตของคุณจะเบ่งบานในพระสิริมากขึ้นเรื่อยๆ ไป ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ายอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี ทางของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแห่งการครอบครอง ฤทธิ์เดช และความชอบธรรม ข้าพเจ้าก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ และผ่านทางพระคำ ข้าพเจ้ากำลังเดินในพระคุณ สติปัญญา และนิมิตของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; มาระโก 11:22-23


Comments are closed